გურჯაანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №31 2018 წლის 27 მარტი

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №31
2018 წლის 27 მარტი
ქ. გურჯაანი

„გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და მერიის საჯარო მოხელეთა საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების შესახებ“ გურჯაანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 21 დეკემბრის N68 დადგნილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის შესაბამისად, გურჯაანის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1. „გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და მერიის საჯარო მოხელეთა საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების შესახებ“ გურჯაანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 21 დეკემბრის №68 დადგნილებაში (გამოქვეყნების წყარო: „www.matsne.gov.ge“, 27/12/2017, 010260040.35.166.016365) შეტანილ იქნეს ცვლილებები და დადგენილებით დამტკიცებული დანართის „გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და მერიის საჯარო მოხელეთა საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი სარგოები“:
1. 30-ე პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

30 ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური 8
- სამსახურის უფროსი - პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი - მაღალი მმართველობითი დონე პირველი რანგი 1 1500
-უფროსი სპეციალისტი - ჯანდაცვისა და სოციალურ საკითხებში მესამე რანგი, პირველი კატეგორია 1 700
-უფროსი სპეციალისტი - ჯანდაცვისა და სოციალურ საკითხებში მესამე რანგი, პირველი კატეგორია 4 700
- უფროსი სპეციალისტი - გენდერული თანასწორობისა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საკითხებში მესამე რანგი, პირველი კატეგორია 1 700
- უფროსი სპეციალისტი - გენდერული თანასწორობის საკითხებში მესამე რანგი, პირველი კატეგორია 1 700

“;

2. 33-ე პუნქტის „ა“ და „ბ“ ქვეპუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

ა. ბიუჯეტის დაგეგმარების განყოფილება
- განყოფილების უფროსი - მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი - საშუალო მმართველობითი დონე მეორე რანგი 1 1200
- უფროსი სპეციალისტი - ადგილობრივი გადასახადების, მოსაკრებლების ადმინისტრირების, ბიუჯეტის დაგეგმვისა და ფორმირების საკითხებში მესამე რანგი, პირველი კატეგორია 1 700
- უფროსი სპეციალისტი- ბიუჯეტის დაგეგმვისა და ფორმირების საკითხებში მესამე რანგი, პირველი კატეგორია 1 700
ბ. სახაზინო და ბუღალტრული აღრიცხვის განყოფილება
- განყოფილების უფროსი - მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი - საშუალო მმართველობითი დონე მეორე რანგი 1 1200
- უფროსი სპეციალისტი - ხაზინის საკითხებში მესამე რანგი, პირველი კატეგორია 3 700
- უფროსი სპეციალისტი - ხაზინისა და ბუღალტრული აღრიცხვის საკითხებში მესამე რანგი, პირველი კატეგორია 1 700
- უფროსი სპეციალისტი - ბიუჯეტისა და პირველადი ბუღალტრული აღრიცხვის საკითხებში მესამე რანგი, პირველი კატეგორია 2 700

“;

მუხლი 2. დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს თავმჯდომარე ვანო ბერიძიშვილი
სახელი:*
E-Mail:*
კომენტარი:*
მუქი დახრილი ტექსტი ხაზგასმული ტექსტი აღნიშნული ტექსტი | მარცხნივ განთავსება ცენტრში მარჯვნივ განთავსება | სმაილების ჩასმა აირჩიეთ ფერი | ტექსტის დაფარვა ციტატის ჩასმა მონიშნული ტექსტის კირილიკურში გადაყვანა ჩასვით სპოილერი