„გურჯაანის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ გურჯაანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 21 დეკემბრის №57 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №22
2018 წლის 5 მარტი
ქ. გურჯაანი

„გურჯაანის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ გურჯაანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 21 დეკემბრის №57 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლისა და 22-ე მუხლის პირველი და მე-2 პუნქტების საფუძველზე, გურჯაანის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1. „გურჯაანის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ გურჯაანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 21 დეკემბრის №57 დადგენილებაში (გამოქვეყნების წყარო: www.matsne.gov.ge, 27.12.2017 190020020.35.166.016354) შეტანილ იქნეს ცვლილებები:
1. დადგენილების პირველი მუხლით დამტკიცებული დანართის - „გურჯაანის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტი“ ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 1. გურჯაანის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს გურჯაანის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დეტალები იხილეთ ქვემოთ:
ფაილის ზომა:
287.2 Kb
გადმოწერილია:
0-ჯერ
სახელი:*
E-Mail:*
კომენტარი:*
მუქი დახრილი ტექსტი ხაზგასმული ტექსტი აღნიშნული ტექსტი | მარცხნივ განთავსება ცენტრში მარჯვნივ განთავსება | სმაილების ჩასმა აირჩიეთ ფერი | ტექსტის დაფარვა ციტატის ჩასმა მონიშნული ტექსტის კირილიკურში გადაყვანა ჩასვით სპოილერი