ხვალიდან გურჯაანის მუნიციპალიტეტში სასოფლო-სამეურნეო ბარათების დარიგება დაიწყება.
 
გურჯაანის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ინიციატივით, მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ყველა მრავალშვილიანი ოჯახი, რომელთაც 4 და მეტი არასრულწლოვანი შვილი ჰყავთ , მეოთხე და ყოველ მომდევნო ბავშვზე ყოველთვიურად 100 ლარს მიიღებს.
 
გაცნობებთ, რომ გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მიერ 2014 წლის 27 იანვარს გამოცხადებული აუქციონი,
 
ღია, პირობიან აუქციონზე გასაყიდად გამოტანილი იქნება:


_ ქ. გურჯანში რუსთაველის ქუჩა #18-ში მდებარე შენობაში არსებული 26,8კვმ
არასაცხოვრებელი ფართი საზოგადოებრივი ტუალეტის განსათავსებლად. საწყისი
გასაყიდი ფასი 2 626 (ორი ათას ექვსას ოცდა ექვსი) ლარი; `ბე~ _ 788 (შვიდას
ოთხმოცდა რვა) ლარი. შენობის საკადასტრო კოდი _ #51.01.10.589.01.502.
 

განთავსების ადგილებია:

_ ახმეტა-თელავი-ბაკურციხის საავტომობილო გზის 65-ე კმ-ზე პკ-0+217, ორმხრივი 4 კვ.მ.
ბილბორდის საწყისი ფასი _ 8 ლარი, საწყისი წლიური ქირა 40 ლარი, სულ – 48 ლარი.
 
ღია აუქციონზე, საოფისე საქმიანობისთვის, ათი წლის ვადით, იჯარით გასაცემად გამოტანილი იქნება მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული _ ქ. გურჯაანში, ნონეშვილის ქ.#13-ში მდებარე ადმინისტრაციული შენობის პირველ სართულზე განთავსებული 24კვმ არასაცხოვრებელი ფართი;
 
რეკლამის განთავსების ადგილებია:
_ თბილისი-ბაკურციხე-ლაგოდეხის ავტომაგისტრალის 102-ე კმ-ის პკ 0+600მ;
ერთი ცალი, ორმხრივი სარეკლამო ფართი (3 X 6) _ 36კვმ; საწყისი ფასი _ 72
(სამოცდა თორმეტი) ლარი. `ბე~ _ 22 (ოცდა ორი) ლარი;

 
განმეორებით, ღია აუქციონზე გასაყიდად გამოტანილი იქნება:

მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, მსუბუქი ავტომანქანა, BEW_ 5301,
ტიპი _ სედანი; გამოშვებული _ 1994 წელს, ფერი _ მწვანე, სახელმწიფო ნომერი MVW 993;
საწყისი გასაყიდი ფასი _ 1200 (ერთი ათას ორასი) ლარი; ``ბე`` _ 360 (სამას სამოცი)
ლარი;
 
ღია აუქციონზე გასაყიდად გამოტანილი იქნება:

1. მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, სოფელ კაჭრეთში მდებარე შენობა-ნაგებობა (ყოფილი რაიკავშირი), შენობის საერთო ფართი _ 474,1კვმ, მიმაგრებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწა _ 984,6კვმ. საკადასტრო კოდი _ 51.20.04.689. საწყისი გასაყიდი ფასი _ 24 722 (ოცდა ოთხი ათას შვიდას ოცდა ორი) ლარი, `ბე~ _ 7417 (შვიდი ათას ოთხას ჩვიდმეტი) ლარი;
 
შაბათს, 2 ნოემბერს, გურჯაანში დიდების მემორიალური მუზეუმის მიმდებარე ტერიტორიაზე სახალხო დღესასწაული „გურჯაანობა“ გაიმართება.