ქ. გურჯაანი N 2016 წელი მარტი
I. ელექტრონულ აუქციონზე პრივატიზების მიზნით, გამოტანილი იქნება მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული შემდეგი
უძრავი ქონება:

ა) არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ფართები:

1. ქ. გურჯაანში თაყაიშვილის ქუჩაზე მდებარე 154,0 არასასოფლო-სამეურნეო
დანიშნულების მიწის ნაკვეთი, საკადასტრო კოდი _ 51.01.57.149. საწყისი
საპრივატიზებო ფასი _ 3080 (სამი ათას ოთხმოცი) ლარი. `ბე~ _ საწყისი ფასის 30%
_ 924 (ცხრაას ოცდა ოთხი) ლარი. სავაჭრო ბიჯი _ საწყისი ფასის 5% _ 154 (ას
ორმოცდა თოთხმეტი).
ობიექტის აღწერილობა:
მიწის ნაკვეთი მდებარეობს ქ. გურჯაანის ცენტრალურ ნაწილში, საჯარო სკოლის
გვერდით.

2. სოფელ ახაშენში მდებარე 36,0კვმ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი, საკადასტრო კოდი _ 51.08.59.414. საწყისი საპრივატიზებო ფასი _ 360 (სამას სამოცი) ლარი. `ბე~ _ საწყისი ფასის 30% _ 108 (ას რვა) ლარი. სავაჭრო ბიჯი _ საწყისი ფასის 5% _ 18 (თვრამეტი).
ობიექტის აღწერილობა:
მიწის ნაკვეთი მდებარეობს სოფლის ამბულატორიასთან და საერთო საცხოვრებელთან ახლოს, ფართი თავისუფალია.

3. სოფელ ძირკოკში მდებარე 879კვმ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების
მიწა. საკადასტრო კოდი _ 51.11.68.044. საწყისი საპრივატიზებო ფასი _ 6 153 (ექვსი
ათას ას ორმოცდა ცამეტი) ლარი. `ბე~ _ საწყისი ფასის 30% _ 1 846 (ერთი ათას
რვაას ორმოცდა ექვსი) ლარი. სავაჭრო ბიჯი _ საწყისი ფასის 5% _ 308 (სამას
რვა) ლარი.
ობიექტის აღწერილობა:
მიწის ნაკვეთი მდებარეობს სოფლის ტერიტორიაზე, ავტოტრასასთან ახლოს. ფართი
თავისუფალია.

4. სოფელ ბაკურციხეში მდებარე _ 66,0კვმ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწა. საკადასტრო კოდი _ 51.14.63.220. საწყისი საპრივატიზებო ფასი _ 594 (ხუთას ოთხმოცდა თოთხმეტი) ლარი. `ბე~ _ საწყისი ფასის 30% _ 179 (ას სამოცდა ცხრამეტი) ლარი. სავაჭრო ბიჯი _ საწყისი ფასის 5% _ 30 (ოცდა ათი).
ობიექტის აღწერილობა:
მიწის ნაკვეთი მდებარეობს ცენტრალური ტრასიდან შიგნით, ხევის პირას. ფართი თავისუფალია.5. სოფელ კაჭრეთში მდებარე _ 248,0კვმ არასასოფლო-სამეურნეო
დანიშნულების მიწა. საკადასტრო კოდი _ 51.20.54.245. საწყისი საპრივატიზებო
ფასი _ 1 240 (ერთი ათას ორას ორმოცი) ლარი. `ბე~ _ საწყისი ფასის 30% _ 372
(სამას სამოცდა თორმეტი) ლარი. სავაჭრო ბიჯი _ საწყისი ფასის 5% _ 62
(სამოცდა ორი) ლარი.
ობიექტის აღწერილობა:
მიწის ნაკვეთი მდებარეობს სოფლისტერიტორიის დაუსახლებელ ნაწილში, ავტომაგისტრალიდან სიღრმეში. ფართი თავისუფალია.

6. სოფელ კაჭრეთში მდებარე _ 80კვმ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების
მიწა. საკადასტრო კოდი _ 51.20.63.020. საწყისი საპრივატიზებო ფასი _ 800 (რვა
ასი) ლარი. `ბე~ _ საწყისი ფასის 30% _ 240 (ორას ორმოცი) ლარი. სავაჭრო
ბიჯი _ საწყისი ფასის 5% _ 40 (ორმოცი) ლარი.
ობიექტის აღწერილობა
მიწის ნაკვეთი მდებარეობს თბილისი-თელავის საავტომობილო გზის პირას. ფართი
თავისუფალია.

ბ) პირობით იქნეს პრივატიზებული:

1. სოფელ ჭანდარში მდებარე _ 280კვმ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების
მიწის ნაკვეთი, საკადასტრო კოდი _ 51.11.68.210. საწყისი საპრივატიზებო ფასი _ 2 240 (ორი ათას ორას ორმოცი) ლარი. `ბე~ _ საწყისი ფასის 30% _ 672 (ექვსას სამოცდა თორმეტი) ლარი. სავაჭრო ბიჯი _ საწყისი ფასის 5% _ 112 (ას თორმეტი) ლარი.
ობიექტის აღწერილობა:
მიწის ნაკვეთი მდებარეობს ცენტრალური ტრასის პირას, საჯარო სკოლის წინ.
ფართი თავისუფალია.
პირობა:
ფართზე, რაიმე სახის მშენებლობის განხორციელებისას მოხდეს პროექტის
შეთანხმება სს `საქართველოს რკინიგზასთან~.

გ) შენობა-ნაგებობები:
1. ქ. გურჯაანში, ფარნავაზის ქ.#14-ში მდებარე შენობა-ნაგებობა (ყოფილი
სკოლა-ინტერნატის შენობა). Mმიმაგრებული არასასოფლო-სამეურნეო
დანიშნულების მიწა _ 21662,0კვმ. შენობების საერთო ფართი _ 5516,6კვმ.
საკადასტრო კოდი _ 51.01.61.092. საწყისი საპრივატიზებო ფასი _ 470 788 (ოთხას
სამოცდა ათი ათას შვიდას ოთხმოცდა რვა) ლარი. `ბე~ _ საწყისი ფასის 30% _
141 237 (ას ორმოცდა ერთი ათას ორას ოცდა ჩვიდმეტი) ლარი. სავაჭრო
ბიჯი _ საწყისი ფასის 5% _ 23 540 (ოცდა სამი ათას ხუთას ორმოცი) ლარი.
ობიექტის აღწერილობა:
შენობები ამორტიზირებულია, დაზიანებული აქვს სახურავები, რის შედეგად
დაზიანდა სართულებს შორის გადახურვები და კედლები. ასევე, შენობებს არ
გაჩნია კარ-ფანჯარა.

2. სოფელ ბაკურციხეში მდებარე შენობა-ნაგებობა, (ყოფილი სავაჭრო ცენტრის
შენობა) შენობის საერთო ფართი _ 858,3კვმ. მიმაგრებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწა _ 1100კვმ. საკადასტრო კოდი _ 51.14.13.669. საწყისი საპრივატიზებო ფასი _ 21 675 (ოცდა ერთი ათას ექვსას სამოცდა თხუთმეტი) ლარი. `ბე~ _ საწყისი ფასის 30% _ 6 503 (ექვსი ათას ხუთას სამი) ლარი. სავაჭრო ბიჯი _ საწყისი ფასის 5% _ 1084 (ერთი ათას ოთხმოცდა ოთხი) ლარი.
ობიექტის აღწერილობა:
შენობის კედლები დაზიანებულია. სახურავიდან ჩამოედინება ბუნებრივი ნალექი, ჩამონგრეულია ჭერი.

დ) არასაცხოვრებელი ფართი:

1. ქ. გურჯაანში, თაყაიშვილის ქ.#1-ში მდებარე 175,40კვმ არასაცხოვრებელი
ფართი (ყოფილი მაღაზია), მიმაგრებული არასასოფლო-სამეურნეო
დანიშნულების მიწა _ 2279,0კვმ. საკადასტრო კოდი _ 51.01.57.017.01.507.
საწყისი საპრივატიზებო ფასი _ 26 310 (ოცდა ექვსი ათას სამას ათი) ლარი.
`ბე~ _ საწყისი ფასის 30% _ 7 893 (შვიდი ათას რვა ას ოთხმოცდა ცამეტი) ლარი. სავაჭრო ბიჯი _ საწყისი ფასის 5% _ 1 316 (ერთი ათას სამას თექვსმეტი) ლარი.
ობიექტის აღწერილობა:
ფართი მდებარეობს თაყაიშვილის ქ.#1-ში განთავსებულ საცხოვრებელ კორპუსში, პირველ სართულზე, შენობის ეს ნაწილი მოუვლელია, არ გააჩნია კარ-ფანჯარა. კედლები მთლიანად დაზიანებულია. ჩამოყრილია ნალესი, იატაკი აყრილია.

II. განმეორებით ელექტრონულ აუქციონზე პრივატიზების მიზნით, შეცვლილი
საპრივატიზებო ფასით, გამოტანილი იქნება მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული
შენობა-ნეგებობა:

1. სოფელ კოლაგში მდებარე შენობა-ნაგებობა, (ყოფილი კულტურის სახლის შენობა). შენობის საერთო ფართი _ 548,6კვმ, მიმაგრებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწა _ 1587,0კვმ, საკადასტრო კოდი _ 51.13.55.056. საწყისი საპრივატიზებო ფასი _ 45 335 (ორმოცდა
ხუთი ათას სამას ოცდა თხუთმეტი) ლარი. (შენობის ღირებულება _ 39 225 (ოცდა ცხრამეტი ათას ორას ოცდა ხუთი), მიწის ღირებულება _ 6 110 (ექვსი ათას ათი) ლარი);E„ბე“ _ საწყისი ფასის 30% _ 13 601 (ცამეტი ათას ექვსას ერთი) ლარი. სავაჭრო ბიჯი _ 5% _ 2 267 (ორი ათას ორას სამოცდა შვიდი) ლარი.
ობიექტის აღწერილობა:
შენობა ამორტიზირებულია _ სახურავი დაზიანებულია, ჩამოედინება ბუნებრივი ნალექი, რის
შედეგადაც დაზიანებულია ჭერი და კედლები. არ გააჩნია კარ-ფანჯარა. მიმაგრებული მიწა
თავისუფალია, არ არის დატვირთული რაიმე საქმიანობით.


III განმეორებით ელექტრონულ აუქციონზე პრივატიზების მიზნით, შეცვლილი
საპრივატიზებო ფასით, გატანილ იქნეს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული
მოძრავი ქონება:

1. მსუბუქი ავტომანქანა გაზ 31029, სარეგისტრაციო ნომერი _ ღBB755, გამოშვების წელი _ 1992,
ფერი ღია რუხი, ძარის N 008637, ძრავის N 54091; საწყისი საპრივატიზებო ფასი _ 440 (ოთხას
ორმოცი) ლარი. „ბე“ _ საწყისი ფასისი 30 % _ 132 (ას ოცდა თორმეტი) ლარი; სავაჭრო ბიჯი _ 5% _
22 (ოცდა ორი ) ლარი.
აღწერილობა:
- ძარაზე აღინიშნება ფიზიკური და ბუნებრივი ზემოქმედების შედეგად მრავლობითი დაზიანებები
- კოროზიისა და დეფორმაციების სახით. წინა მარცხენა ციმციმა გატეხილია, უკანა მარცხენა
სანათი მოწყობილობები დაზიანებულია. წინა მარჯვენა ფრთის ნაწილი ძლიერი კოროზიების
შედეგად მოცილებულია კორპუსს; ძრავი მუშა მდგომარეობაშია;
- საბურავები სრულიად გაცვეთილია;
- სალონი გაცვეთილ-გახუნებულია, აღინიშნება მრავლობითი ფიზიკური დაზიანებები
როგორც სავარძლებზე, ასევე შიდა ინტერიერზე;
- სავალ ნაწილში აღინიშნება ხმაური და ფოლხვები.

IV ელექტრონულ აუქციონზე იჯარით გაცემის მიზნით, გატანილ იქნეს არასაცხოვრებელი
ფართები:

1. მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, სოფელ ვაჩნაძიანის ადმინისტრაციული შენობა-ნაგებობიდან 17,9 კვმ არასაცხოვრებელი ფართი. შენობის საკადასტრო კოდი _ 51.02.10.091. წლიური საიჯარო ქირა განისაზღვროს _ 108 (ას რვა) ლარით. სავაჭრო ბიჯი 5% _ 6 (ექვსი) ლარი, `ბე~ საწყისი ფასის 30% _ 33 (ოცდა ცამეტი) ლარი. საიჯარო ვადა 5 წელი.
ობიექტის აღწერილობა:
ოთახი განთავსებულია შენობის მეორე სართულზე, სარემონტოა, არ არის გათბობა.


2. მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, სოფელ ვაჩნაძიანის ადმინისტრაციული შენობა-ნაგებობიდან 30,0კვმ არასაცხოვრებელი ფართი. შენობის საკადასტრო კოდი _ 51.02.10.091. წლიური საიჯარო ქირა განისაზღვროს _ 180 (ას ოთხმოცი) ლარით. სავაჭრო ბიჯი 5% _ 9 (ცხრა) ლარი, `ბე~ საწყისი ფასის 30% - 54 (ორმოცდა ოთხი) ლარი. საიჯარო ვადა _ 3 წელი.
ობიექტის აღწერილობა:
ოთახი მდებარეობს შენობის პირველ სართულზე, არის სუფთა მდგომარეობაში,
____________________________________________________________________
აუქციონის დაწყება _ დამთავრება_ 21.03.2016წ. 12:00 05.04.2016წ. 17:00

ქონების დათვალიერება შესაძლებელია მესაკუთრესთან შეთანხმებით.
_ დამატებითი ინფორმაციისათვის შეგიძლია დაგვიკავშირდეთ ტელეფონზე _ 595 37 72 60 ასევე, ცხელ ხაზზე _ (+995) 32 2601 601

გურჯაანის მუნიციპალიტეტი
 
წელს გურჯაანის მუნიციპალიტეტში "სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის" ფარგლებში 1 129 025 ლარი დაიხარჯება გურჯაანში „სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა“ იწყება. დღეს რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს წარმომადგენელმა დავით წასიძემ პროგრამის განხორციელების არსებული მექანიზმი და შესული ცვლილებები ადგილობრივი თვითმართველობის წარმომადგენლებს გააცნო.
წელს პროგრამის ფარგლებში გურჯაანის მუნიციპალიტეტისთვის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 1 129 025 ლარი გამოიყო.
 
გურჯაანში ტრანსპორტის გადაადგილება შეუფერხებლად მიმდინარეობს გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გამავალ ცენტრალურ მაგისტრალებზე გადაადგილება, შეუფერხებლად მიმდინარეობს.
გზები გაიწმინდა სპეც. ტექნიკით და პრობლემურ უბნებზე იყრება ტექნიკური მარილი.
მუნიციპალიტეტის სოფლებში გამავალ შიდა გზებზე, ინტენსიური გაწმენდითი სამუშაოები მიმდინარეობს.
 
ქალაქ გურჯაანში გზები იწმინდება და ტექნიკური მარილი იყრება დღეს დილიდან ინტენსიურად იწმინდება ქალაქ გურჯაანში გამავალი ტროტუარები. იყრება ტექნიკური მარილი.
გურჯაანის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველობა აქტიურად მუშაობს, რომ უხვმა თოვლმა მოსახლეობისთვის ნაკლები პრობლემები შექმნას. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გადაადგილება არ არის შეფეხებული. ქალაქ გურჯაანის ტერიტორიაზე საავადმყოფომდე და საგანმანათლებლო დაწესებულებამდე მისასვლელი გზები აქტიურად იწმინდება.
 
მიმდინარეობს გზების გაწმენდა გურჯაანში მოსულმა თოვლმა გადაადგილების პრობლემა შექმნა. დღეს დილიდან ინტენსიურად მიმდინარეობს თოვლისგან გზების გაწმენდა. მუშაობს სპეც. ტექნიკა.
გაწმენდით სამუშაოებს უშუალოდ აკონტროლებენ გურჯაანის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველობის ხელმძღვანელები.
 
ახალი წიგნები მუნიციპალიტეტის ბიბლიოთეკებისთვის გურჯაანის საბიბლიოთეკო და სამუზეუმო გაერთიანებამ 773 ახალი წიგნი შეიძინა.
წიგნები როგორც მხატვრული, ისე საბავშვო და ისტორიული ჟანრისაა.
მიღებული ლიტერატურა ქალაქ გურჯაანის ცენტრალური ბიბლიოთეკის გარდა, მუნიციპალიტეტის 9 სოფლის ბიბლიოთეკასაც გადაეცემა.
 
გურჯაანის მუნიციპალიტეტმა ახალი გზის გრეიდერი შეიძინა გურჯაანის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველობამ 2015 წელს გამოშვებული SEM 919 მოდელის გზის გრეიდერი შეიძინა, რომლის ღირებულებაც 293000 ლარია.
აღნიშნული ტექნიკა გამოიყენება მუნიციპალიტეტის დასახლებებში საუბნო და სასოფლო-სამეურნეო სავარგულებამდე მისასვლელი გზების მოსასწორებლად.
ტექნიკის გამოყენება შესაძლებელია უხვი თოვლის დროსაც, გზების გაწმენდის მიზნით.
 
შეხვედრა პრობაციონერებთან გურჯაანის მუნიციპალიტეტის გამგეობის კულტურის, განათლების, ძეგლთა დაცვის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტოს ორგანიზებით გურჯაანის მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ პრობაციონერებთან შეხვედრა გაიმართა, რომელსაც ორი წარმატებული სპორტსმენი სამჭიდში მსოფლიო რეკორდსმენი გიორგი ბეროშვილი და მკლავჭიდში ევროპისა და მსოფლიო ჩემპიონი ალექსანდრე ზავრაშვილი დაესწრნენ. ნაჩვენებ იქნა გურჯაანის ადგილობრივი თვითმმართველობის დაკვეთით გადაღებული ფილმი "არის ასეთი ქვეყანა".
შეხვედრა დაასრულა კულტურის ცენტრთან არსებულმა ანსამბლმა "ხარებამ", რომლის წევრებმაც პრობაციონერებისთვის ხალხური სიმღერები შეასრულეს.
 
გამგებლის მოადგილე ფოკასების ოჯახს ესტუმრა გურჯაანის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოადგილე ალეკო ყვირალაშვილი სოფელ ველისციხეში მცხოვრებ უკიდურესად გაჭირვებულ ფოკასების ოჯახს ესტუმრა და ქრისტეშობის დღესასწაული მიულოცა.
გამგებლის მოადგილემ კიდევ ერთხელ დაუდასტურა ფოკასების ოჯახს დახმარების მზადყოფნა.
გურჯაანის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველობა მზადყოფნას გამოთქვამს, ოჯახის სურვილით შერჩეული ახალი ბინის ქირის ხარჯი ყოველთვიურად დაფაროს 100-120 ლარის ფარგლებში.
შეგახსენებთ, 28 დეკემბერს ტელეკომპანია "გურჯაანის" საინფორმაციო გამოშვებაში გასული სიუჟეტის შემდეგ, გურჯაანის მუნიციპალიტეტის გამგებელი გია გერგიძე მუნიციპალიტეტის თანამშრომლებთან ერთად ფოკასებს ესტუმრა, ადგილზე გაეცნო მათ საცხოვრებელ პირობებს და დახმარება აღუთქვა.
 
2016 წელი ყოფილიყოს თითოეული თქვენგანის, ჩვენი მუნიციპალიტეტისა და სრულიად საქართველოს წარმატების წელი. ისევე როგორც 2015 წელს, 2016 წელსაც არ დავიშურებთ ენერგიას იმისთვის, რომ თქვენი ცხოვრება უფრო უკეთესი გახდეს.