აუქციონის დაწყება - დამთავრება 03.07.2017წ. 12:00 - 17.07.2017წ. 15:00


1. ელექტრონულ აუქციონზე იჯარით გაცემის მიზნით გატანილია მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასაცხოვრებელი ფართები:

ა) ქ. გურჯაანში, კოსტავას ქ.N26-ში მდებარე, კომისარიატის შენობა-ნაგებობის პირველ სართულზე განთავსებული - 62,2კვმ არასაცხოვრებელი ფართი. შენობის საკადასტრო კოდია - 51.01.57.013. წლიური საიჯარო ქირა - 960 (ცხრა ას სამოცი) ლარი. სავაჭრო ბიჯი - საწყისი საიჯარო ქირის 5 % - 48 (ორმოცდა რვა) ლარი, „ბე“ - საწყისი ქირის 30% - 288 (ორას ოთხმოცდა რვა) ლარი. საიჯარო ვადა - ერთი წელი.
ობიექტის აღწერილობა:
იჯარით გასაცემი ფართი განთავსებულია შენობის პირველ სართულზე, არის სუფთა მდგომარეობაში.
 
აუქციონის დაწყება - დამთავრება 19.06.2017წ. 12:00 - 04.07.2017წ. 15:00

1) განმეორებით ელექტრონულ აუქციონზე, პრივატიზების მიზნით, გამოტანილია მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული:

ა) შენობა-ნაგებობები:
ა-ა) სოფელ ვაჩნაძიანში მდებარე შენობა-ნაგებობის (ყოფილი კულტურის სახლი, მიმაგრებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწა - 7333,0კვმ, შენობის ფართი - 2901,3კვმ. საკადასტრო კოდი - 51.02.58.104) საწყისი საპრივატიზებო ფასი განისაზღვროს - 165 852 (ას სამოცდა ხუთი ათას რვაას ორმოცდა თორმეტი) ლარით. (შენობის ფასი - 121 854 (ას ოცდა ერთი ათას რვაას ორმოცდა თოთხმეტი) ლარი, მიწის ღირებულება - 43 998 (ორმოცდა სამი ათას ცხრაას ოთხმოცდა თვრამეტი) ლარი.) „ბე“ შეადგენს საწყისი საპრივატიზაციო ფასის 30%-ს - 49 756 (ორცდა ცხრა ათას შვიდას ორმოცდათექვსმეტი) ლარს. სავაჭრო ბიჯი - საწყისი ფასის 5%-ს - 8 293 (რვა ათას ორას ოთხმოცდა ცამეტი) ლარს.
 

გურჯაანის მუნიციპალიტეტი აცხადებს ელექტრონულ
ა უ ქ ც ი ო ნ ს
________________________

აუქციონის დაწყება - დამთავრება 10.05.2017წ. 12:00 - 25.05.2017წ. 15:00

1) განმეორებით ელექტრონულ აუქციონზე, პრივატიზების მიზნით, გამოტანილია მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული:

ა) არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ფართები:

ა -ა) ქ. გურჯაანში, ყოფილი აგურის ქარხნის ტერიტორიაზე მდებარე 780,0კვმ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი, საკადასტრო კოდი _ 51.01.51.067. საწყისი საპრივატიზებო ფასი _ 5 335 (ხუთი ათას სამას ოცდა თხუთმეტი) ლარი. `ბე~ საწყისი ფასის 30% _ 1 601 (ერთი ათას ექვსას ერთი) ლარი. სავაჭრო ბიჯი 5% _ 267 (ორას სამოცდა შვიდი) ლარი.
ობიექტის აღწერილობა:
მიწის ნაკვეთი მდებარეობს ქ. გურჯაანის გარეუბანში. ფართი თავისუფალია.
 

________________________

აუქციონის დაწყება - დამთავრება 02.02.2017წ. 15:00 - 17.02.2017წ. 15:00

1. ელექტრონულ აუქციონზე პრივატიზების მიზნით გამოტანილია მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონება - სოფელ კაჭრეთში მდებარე 220 კვმ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი, საკადასტრო კოდით _ 51.20.62.013. საწყისი საპრივატიზაციო ფასი - 1 320 (ერთი ათას სამას ოცი) ლარი. „ბე“ შეადგენს საწყისი საპრივატიზაციო ფასის 30%-ს - 396 (სამას ოთხმოცდა თექვსმეტი) ლარს. სავაჭრო ბიჯი - საწყისი ფასის 5%-ს - 66 (სამოცდა ექვსი) ლარს.
ობიექტის აღწერილობა:
მიწის ნაკვეთი მდებარეობს სოფელ კაჭრეთში, ცენტრალური ავტომაგისტრალის გასწვრივ. ფართობი მოუსწორებელი და დაუმუშავებელი.

2. ელექტრონულ აუქციონზე იჯარით გაცემის მიზნით გამოტანილია მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული - სოფელ კალაურის ადმინისტრაციული ერთეულის შენობა-ნაგებობაში განთავსებული - 12,0კვმ არასაცხოვრებელი ფართი. შენობის საკადასტრო კოდია - 51.03.12.347. წლიური საიჯარო ქირა განისაზღვროს 84 (ოთხმოცდა ოთხი) ლარით. სავაჭრო ბიჯი შეადგენს საწყისი საიჯარო ქირის 5 %-ს - 5 (ხუთი) ლარს, „ბე“ - საწყისი ქირის 30%-ს - 26 (ოცდაექვსი) ლარს. საიჯარო ვადა - 1 წელი.
ობიექტის აღწერილობა:
იჯარით გასაცემი ფართი განთავსებულია შენობის პირველ სართულზე არის სარემონტო.

3. ელექტრონულ აუქციონზე იჯარით გაცემის მიზნით, გამოტანილია მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული - სოფელ ვაჩნაძიანში მდებარე, 1494,0კვმ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი, საკადასტრო კოდი - 51.02.60.086. საიჯარო ვადა - ხუთი წელი. ნაკვეთის ღირებულება - 8 964 (რვა ათას ცხრა ას სამოცდა ოთხი) ლარი. საწყისი საიჯარო ქირა წელიწადში - 1166 (ერთი ათას ას სამოცდა ექვსი) ლარი, რაც თვეში შეადგენს 98 (ოთხმოცდა თვრამეტი) ლარს. „ბე“ განისაზღვროს საწყისი საიჯარო ქირის 30%-ით - 350 (სამას ორმოცდა ათი) ლარი. სავაჭრო ბიჯი - საწყისი საიჯარო ქირის 5%-ით - 59 (ოცდა ცხრამეტი) ლარი.
ობიექტის აღწერილობა:
მიწის ნაკვეთი მდებარეობს სოფლის განაპირას. ფართი თავისუფალია.
___________________________

`ბე~ შეიტანება:

_ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის პრივატიზებისთვის კოდზე _ #300503390;
_ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის იჯარისათვის _ #300503047;
_ არასაცხოვრებელი ფართის იჯარისათვის - N300503212.

ქონების დათვალიერება შესაძლებელია მესაკუთრესთან შეთანხმებით. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ტელეფონზე - 595 37 72 60, ასევე ცხელ ხაზზე - 2 601 601.

გურჯაანის მუნიციპალიტეტი

 

გურჯაანის მუნიციპალიტეტი აცხადებს ელექტრონულ
ა უ ქ ც ი ო ნ ს
________________________

აუქციონის დაწყება - დამთავრება 30.01.2017წ. 16:00 - 14.02.2017წ. 17:00

ა) ელექტრონულ აუქციონზე, პრივატიზების მიზნით, გამოტანილია მუნიციპალიტეტის
საკუთრებაში არსებული შემდეგი ქონება

1. ქ. გურჯაანში, ყოფილი აგურის ქარხნის ტერიტორიაზე მდებარე 780,0კვმ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი, საკადასტრო კოდი _ 51.01.51.067. საწყისი საპრივატიზებო ფასი _ 5 616 (ხუთი ათას ექვსას თექვსმეტი) ლარი. `ბე~ საწყისი ფასის 30% _ 1 685 (ერთი ათას ექვსას ხუთი) ლარი. სავაჭრო ბიჯი 5% _ 281 (ორას ოთხმოცდა ერთი) ლარი.
ობიექტის აღწერილობა:
მიწის ნაკვეთი მდებარეობს ქ. გურჯაანის გარეუბანში. ფართი თავისუფალია.

2. ქ. გურჯაანში, ყოფილი აგურის ქარხნის ტერიტორიაზე მდებარე 260,0კვმ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი, საკადასტრო კოდი _ 51.01.51.042. საწყისი საპრივატიზებო ფასი _ 1 872 (ერთი ათას რვა ას სამოცდა თორმეტი) ლარი. `ბე~ საწყისი ფასის 30% _ 562 (ხუთას სამოცდა ორი) ლარი. სავაჭრო ბიჯი 5% _ 94 (ოთხმოცდა თოთხმეტი) ლარი.
ობიექტის აღწერილობა:
მიწის ნაკვეთი მდებარეობს ქ. გურჯაანის გარეუბანში. ფართი თავისუფალია.

3. ქ. გურჯაანში, ფარნავაზის ქ.N14-ში მდებარე შენობა-ნაგებობა (ყოფილი სკოლა-ინტერნატის შენობა). მიმაგრებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწა - 21 662,0კვმ. შენობების საერთო ფართი - 5 516,6კვმ. საკადასტრო კოდი _ 51.01.61.092. საწყისი საპრივატიზებო ფასი - 378 436 (სამას სამოცდა თვრამეტი ათას ოთხას ოცდა თექვსმეტი) ლარი. (შენობა-ნაგებობების ღირებულება - 165 498 (ას სამოცდა ხუთი ათას ოთხას ოთხმოცდა თვრამეტი) ლარი, მიწის ღირებულება ნორმატიული ფასის შესაბამისად - 212 938 (ორას თორმეტი ათას ცხრა ას ორმოცდა თვრამეტი) ლარი.) „ბე“ შეადგენს საწყისი საპრივატიზაციო ფასის 30%-ს - 113 531 (ას ცამეტი ათას ხუთას ოცდა თერთმეტი) ლარი. სავაჭრო ბიჯი - საწყისი ფასის 5%-ს - 18 922 (თვრამეტი ათას ცხრაას ოცდა ორი) ლარი.
ობიექტის აღწერილობა:
შენობები ამორტიზირებულია, დაზიანებული აქვს სახურავები, რის შედეგად დაზიანდა სართულებს
შორის გადახურვები და კედლები. ასევე, შენობებს არ გაჩნია კარ-ფანჯარა.

4. ქ. გურჯაანში, თაყაიშვილის ქ.N1-ში მდებარე 175,40კვმ არასაცხოვრებელი ფართი (ყოფილი მაღაზია). საკადასტრო კოდი - 51.01.57.017.01.507. საწყისი საპრივატიზებო ფასი - 15 786 (თხუთმეტი ათას შვიდას ოთხმოცდა ექვსი) ლარი. „ბე“ შეადგენს საწყისი საპრივატიზაციო ფასის 30%-ს - 4 736 (ოთხი ათას შვიდას ოცდათექვსმეტი) ლარი. სავაჭრო ბიჯი - საწყისი ფასის 5%-ს - 790 (შვიდას ოთხმოცდა ათი) ლარი.

ობიექტის აღწერილობა:
ფართი მდებარეობს თაყაიშვილის ქ.#1-ში განთავსებულ საცხოვრებელ კორპუსში, პირველ სართულზე, შენობის ეს ნაწილი მოუვლელია, არ გააჩნია კარ-ფანჯარა. კედლები მთლიანად დაზიანებულია. ჩამოყრილია ნალესი, იატაკი აყრილია.

5. სოფელ ველისციხეში მდებარე შენობა-ნაგებობა (აბანოს შენობა). მიმაგრებული არასასოფლო- სამეურნეო დანიშნულების მიწა - 132კვმ, შენობის ფართი - 90,48კვმ. საკადასტრო კოდი - 51.07.65.005. საწყისი საპრივატიზებო ფასი - 17 343 (ჩვიდმეტი ათას სამას ორმოცდა სამი) ლარი. (შენობის ღირებულება _ 16 287 (თექვსმეტი ათას ორას ოთხმოცდა შვიდი) ლარი, მიწა _ 1 056 (ერთი ათას ორმოცდა თექვსმეტი) ლარი.) „ბე“ შეადგენს საწყისი საპრივატიზაციო ფასის 30%-ს - 5 203 (ხუთი ათას ორას სამი) ლარი. სავაჭრო ბიჯი - საწყისი ფასის 5%-ს - 868 (რვა ას სამოცდა რვა) ლარი.
ობიექტის აღწერილობა:
შენობა მდებარეობს სოფლის ცენტრში, ადმინისტრაციული შენობის გვერდით. არის გარემონტებული, კარგ მდგომარეობაში.

6. სოფელ კოლაგში მდებარე შენობა-ნაგებობა, (ყოფილი კულტურის სახლი). შენობის საერთო ფართი _ 548,6კვმ, მიმაგრებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწა - 1587,0კვმ, საკადასტრო კოდი _ 51.13.55.056. საწყისი საპრივატიზებო ფასი _ 45 335 (ორმოცდა ხუთი ათას სამას ოცდა თხუთმეტი) ლარი. (შენობის ღირებულება - 39 225 (ოცდა ცხრამეტი ათას ორას ოცდა ხუთი), მიწის ღირებულება - 6 110 (ექვსი ათას ას ათი) ლარი);E„ბე“ - საწყისი ფასის 30% - 13 601 (ცამეტი ათას ექვსას ერთი) ლარი. სავაჭრო ბიჯი - 5% - 2 267 (ორი ათას ორას სამოცდა შვიდი) ლარი.
ობიექტის აღწერილობა:
შენობა ამორტიზირებულია _ სახურავი დაზიანებულია, ჩამოედინება ბუნებრივი ნალექი, რის შედეგადაც დაზიანებულია ჭერი და კედლები. არ გააჩნია კარ-ფანჯარა. მიმაგრებული მიწა თავისუფალია, არ არის დატვირთული რაიმე საქმიანობით.

7. სოფელ ვაჩნაძიანში მდებარე შენობა-ნაგებობა (ყოფილი კულტურის სახლი). მიმაგრებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწა - 7333,0კვმ, შენობის ფართი - 2901,3კვმ. საკადასტრო კოდი - 51.02.58.104 საწყისი საპრივატიზებო ფასი - 218 076 (ორას თვრამეტი ათას სამოცდა თექვსმეტი) ლარი. (შენობის ფასი - 174 078 (ას სამოცდა თოთხმეტი ათას სამოცდა თვრამეტი) ლარი. მიწა - 43 998 (ორმოცდა სამი ათას ცხრაას ოთხმოცდა თვრამეტი) ლარი. „ბე“ შეადგენს საწყისი საპრივატიზაციო ფასის 30%-ს - 65 423 (სამოცდა ხუთი ათას ოთხას ოცდა სამი) ლარი. სავაჭრო ბიჯი - საწყისი ფასის 5%-ს - 10 904 (ათი ათას ცხრაას ოთხი) ლარი.
ობიექტის აღწერილობა:
შენობა ამორტიზებულია, დაზიანებულია სახურავი, ჩამოედინება ბუნებრივი ნალექი, რის გამოც დაზიანებულია სამივე სართული. შენობას არ გააჩნია კარ-ფანჯარა.

8. სოფელ კალაურში მდებარე შენობა-ნაგებობა (ყოფილი მეურნეობის შენობა). მიმაგრებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწა - 1076,0კვმ, შენობის ფართი - 396,7კვმ. საკადასტრო კოდი - 51.03.62.082 საწყისი საპრივატიზებო ფასი - 35 301 (ოცდა თხუთმეტი ათას სამას ერთი) ლარი. (შენობის ღირებულება - 27 769 (ოცდა შვიდი ათას შვიდას სამოცდა ცხრა) ლარი, მიწა - 7 532 (შვიდი ათას

ხუთას ოცდა თორმეტი) ლარი.) „ბე“ შეადგენს საწყისი საპრივატიზაციო ფასის 30%-ს - 10 591 (ათი ათას ხუთას ოთხმოცდა თერთმეტი) ლარი. სავაჭრო ბიჯი - საწყისი ფასის 5%-ს - 1766 (ერთი ათას შვიდას სამოცდა ექვსი) ლარი.
ობიექტის აღწერილობა:
შენობა ამორტიზებულია. სახურავიდან ჩამოედინება ბუნებრივი ნალექი, რის გამოც დაზიანებულია ჭერი და კედლები. შენობას უმეტესად არ აქვს კარ-ფანჯარა, რაც არის ისიც უვარგისია.

9. სოფელ ყიტაანში მდებარე შენობა-ნაგებობა (ყოფილი კულტურის სახლი). მიმაგრებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწა - 1104,0კვმ, შენობის ფართი - 157,2კვმ. საკადასტრო კოდი - 51.09.55.078 საწყისი საპრივატიზებო ფასი - 14 484 (თოთხმეტი ათას ოთხას ოთხმოცდა ოთხი) ლარი. (შენობის ფასი - 7 860 (შვიდი ათას რვაას სამოცი) ლარი. მიწა - 6 624 (ექვსი ათას ექვსას ოცდა ოთხი) ლარი.) „ბე“ შეადგენს საწყისი საპრივატიზაციო ფასის 30%-ს - 4 346 (ოთხი ათას სამას ორმოცდა ექვსი) ლარი. სავაჭრო ბიჯი - საწყისი ფასის 5%-ს - 725 (შვიდას ოცდა ხუთი) ლარი.
ობიექტის აღწერილობა:
შენობის კედლები და ჭერი ჩამონგრეულია. სახურავი გამოსულია მწყობრიდან, ჩამოედინება ბუნებრივი ნალექი.

10. სოფელ კაჭრეთში მდებარე შენობა-ნაგებობა (ყოფილი საბავშვო ბაღის შენობა). მიმაგრებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწა - 2780,0კვმ, შენობის ფართი - 625,7კვმ. საკადასტრო კოდი - 51.20.54.194. საწყისი საპრივატიზებო ფასი - 44 488 (ორმოცდა ოთხი ათას ოთხას ოთხმოცდა რვა) ლარი. (შენობის ფასი - 25 028 (ოცდა ხუთი ათას ოცდა რვა) ლარი. მიწა - 19 460 (ცხრამეტი ათას ოთხას სამოცი) ლარი.) „ბე“ შეადგენს საწყისი საპრივატიზაციო ფასის 30%-ს - 13 347 (ცამეტი ათას სამას ორმოცდა შვიდი) ლარი. სავაჭრო ბიჯი - საწყისი ფასის 5%-ს - 2 225 (ორიი ათას ორას ოცდა ხუთი) ლარი.
ობიექტის აღწერილობა:
შენობა-ნაგებობა ამორტიზებულია. სახურავიდან ჩამოედინება ბუნებრივი ნალექი. რამოდენიმე
ოთახში ჩანგრეულია იატაკი, კედლები დაზიანებულია.

___________________________

`ბე~ შეიტანება:

_ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ფართებისთვის კოდზე _ #300503390;
_ შენობა-ნაგებობის პრივატიზებისას _ #300503313;

ქონების დათვალიერება შესაძლებელია მესაკუთრესთან შეთანხმებით. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ტელეფონზე _ 595 37 72 60, ასევე ცხელ ხაზზე _ 2 601 601.

გურჯაანის მუნიციპალიტეტი


 
გურჯაანის მუნიციპალიტეტი აცხადებს ელექტრონულ აუქციონს

აუქციონის დაწყება - დამთავრება 15.11.2016წ. 13:00 - 30.11.2016წ. 15:00


ა) ელექტრონულ აუქციონზე, პრივატიზების მიზნით, განმეორებით გამოტანილია
მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული შემდეგი ქონება


1. ქ. გურჯაანში, ყოფილი აგურის ქარხნის ტერიტორიაზე მდებარე 780,0კვმ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი, საკადასტრო კოდი _ 51.01.51.067. საწყისი საპრივატიზებო ფასი _ 5 616 (ხუთი ათას ექვსას თექვსმეტი) ლარი. `ბე~ საწყისი ფასის 30% _ 1 685 (ერთი ათას ექვსას ხუთი) ლარი. სავაჭრო ბიჯი 5% _ 281 (ორას ოთხმოცდა ერთი) ლარი.
ობიექტის აღწერილობა:
მიწის ნაკვეთი მდებარეობს ქ. გურჯაანის გარეუბანში. ფართი თავისუფალია.
 
I. ელექტრონულ აუქციონზე პრივატიზების მიზნით, გამოტანილი იქნება მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული შემდეგი
უძრავი ქონება:

ა) არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ფართები:

1. ქ. გურჯაანში თაყაიშვილის ქუჩაზე მდებარე 154,0 არასასოფლო-სამეურნეო
დანიშნულების მიწის ნაკვეთი, საკადასტრო კოდი _ 51.01.57.149. საწყისი
საპრივატიზებო ფასი _ 3080 (სამი ათას ოთხმოცი) ლარი. `ბე~ _ საწყისი ფასის 30%
_ 924 (ცხრაას ოცდა ოთხი) ლარი. სავაჭრო ბიჯი _ საწყისი ფასის 5% _ 154 (ას
ორმოცდა თოთხმეტი).
ობიექტის აღწერილობა:
მიწის ნაკვეთი მდებარეობს ქ. გურჯაანის ცენტრალურ ნაწილში, საჯარო სკოლის
გვერდით.
 

ქ. გურჯაანი N 2016 წელი მარტი
I. ელექტრონულ აუქციონზე პრივატიზების მიზნით, გამოტანილი იქნება მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული შემდეგი
უძრავი ქონება:

ა) არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ფართები:

1. ქ. გურჯაანში თაყაიშვილის ქუჩაზე მდებარე 154,0 არასასოფლო-სამეურნეო
დანიშნულების მიწის ნაკვეთი, საკადასტრო კოდი _ 51.01.57.149. საწყისი
საპრივატიზებო ფასი _ 3080 (სამი ათას ოთხმოცი) ლარი. `ბე~ _ საწყისი ფასის 30%
_ 924 (ცხრაას ოცდა ოთხი) ლარი. სავაჭრო ბიჯი _ საწყისი ფასის 5% _ 154 (ას
ორმოცდა თოთხმეტი).
ობიექტის აღწერილობა:
მიწის ნაკვეთი მდებარეობს ქ. გურჯაანის ცენტრალურ ნაწილში, საჯარო სკოლის
გვერდით.

2. სოფელ ახაშენში მდებარე 36,0კვმ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი, საკადასტრო კოდი _ 51.08.59.414. საწყისი საპრივატიზებო ფასი _ 360 (სამას სამოცი) ლარი. `ბე~ _ საწყისი ფასის 30% _ 108 (ას რვა) ლარი. სავაჭრო ბიჯი _ საწყისი ფასის 5% _ 18 (თვრამეტი).
ობიექტის აღწერილობა:
მიწის ნაკვეთი მდებარეობს სოფლის ამბულატორიასთან და საერთო საცხოვრებელთან ახლოს, ფართი თავისუფალია.

3. სოფელ ძირკოკში მდებარე 879კვმ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების
მიწა. საკადასტრო კოდი _ 51.11.68.044. საწყისი საპრივატიზებო ფასი _ 6 153 (ექვსი
ათას ას ორმოცდა ცამეტი) ლარი. `ბე~ _ საწყისი ფასის 30% _ 1 846 (ერთი ათას
რვაას ორმოცდა ექვსი) ლარი. სავაჭრო ბიჯი _ საწყისი ფასის 5% _ 308 (სამას
რვა) ლარი.
ობიექტის აღწერილობა:
მიწის ნაკვეთი მდებარეობს სოფლის ტერიტორიაზე, ავტოტრასასთან ახლოს. ფართი
თავისუფალია.

4. სოფელ ბაკურციხეში მდებარე _ 66,0კვმ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწა. საკადასტრო კოდი _ 51.14.63.220. საწყისი საპრივატიზებო ფასი _ 594 (ხუთას ოთხმოცდა თოთხმეტი) ლარი. `ბე~ _ საწყისი ფასის 30% _ 179 (ას სამოცდა ცხრამეტი) ლარი. სავაჭრო ბიჯი _ საწყისი ფასის 5% _ 30 (ოცდა ათი).
ობიექტის აღწერილობა:
მიწის ნაკვეთი მდებარეობს ცენტრალური ტრასიდან შიგნით, ხევის პირას. ფართი თავისუფალია.5. სოფელ კაჭრეთში მდებარე _ 248,0კვმ არასასოფლო-სამეურნეო
დანიშნულების მიწა. საკადასტრო კოდი _ 51.20.54.245. საწყისი საპრივატიზებო
ფასი _ 1 240 (ერთი ათას ორას ორმოცი) ლარი. `ბე~ _ საწყისი ფასის 30% _ 372
(სამას სამოცდა თორმეტი) ლარი. სავაჭრო ბიჯი _ საწყისი ფასის 5% _ 62
(სამოცდა ორი) ლარი.
ობიექტის აღწერილობა:
მიწის ნაკვეთი მდებარეობს სოფლისტერიტორიის დაუსახლებელ ნაწილში, ავტომაგისტრალიდან სიღრმეში. ფართი თავისუფალია.

6. სოფელ კაჭრეთში მდებარე _ 80კვმ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების
მიწა. საკადასტრო კოდი _ 51.20.63.020. საწყისი საპრივატიზებო ფასი _ 800 (რვა
ასი) ლარი. `ბე~ _ საწყისი ფასის 30% _ 240 (ორას ორმოცი) ლარი. სავაჭრო
ბიჯი _ საწყისი ფასის 5% _ 40 (ორმოცი) ლარი.
ობიექტის აღწერილობა
მიწის ნაკვეთი მდებარეობს თბილისი-თელავის საავტომობილო გზის პირას. ფართი
თავისუფალია.

ბ) პირობით იქნეს პრივატიზებული:

1. სოფელ ჭანდარში მდებარე _ 280კვმ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების
მიწის ნაკვეთი, საკადასტრო კოდი _ 51.11.68.210. საწყისი საპრივატიზებო ფასი _ 2 240 (ორი ათას ორას ორმოცი) ლარი. `ბე~ _ საწყისი ფასის 30% _ 672 (ექვსას სამოცდა თორმეტი) ლარი. სავაჭრო ბიჯი _ საწყისი ფასის 5% _ 112 (ას თორმეტი) ლარი.
ობიექტის აღწერილობა:
მიწის ნაკვეთი მდებარეობს ცენტრალური ტრასის პირას, საჯარო სკოლის წინ.
ფართი თავისუფალია.
პირობა:
ფართზე, რაიმე სახის მშენებლობის განხორციელებისას მოხდეს პროექტის
შეთანხმება სს `საქართველოს რკინიგზასთან~.

გ) შენობა-ნაგებობები:
1. ქ. გურჯაანში, ფარნავაზის ქ.#14-ში მდებარე შენობა-ნაგებობა (ყოფილი
სკოლა-ინტერნატის შენობა). Mმიმაგრებული არასასოფლო-სამეურნეო
დანიშნულების მიწა _ 21662,0კვმ. შენობების საერთო ფართი _ 5516,6კვმ.
საკადასტრო კოდი _ 51.01.61.092. საწყისი საპრივატიზებო ფასი _ 470 788 (ოთხას
სამოცდა ათი ათას შვიდას ოთხმოცდა რვა) ლარი. `ბე~ _ საწყისი ფასის 30% _
141 237 (ას ორმოცდა ერთი ათას ორას ოცდა ჩვიდმეტი) ლარი. სავაჭრო
ბიჯი _ საწყისი ფასის 5% _ 23 540 (ოცდა სამი ათას ხუთას ორმოცი) ლარი.
ობიექტის აღწერილობა:
შენობები ამორტიზირებულია, დაზიანებული აქვს სახურავები, რის შედეგად
დაზიანდა სართულებს შორის გადახურვები და კედლები. ასევე, შენობებს არ
გაჩნია კარ-ფანჯარა.

2. სოფელ ბაკურციხეში მდებარე შენობა-ნაგებობა, (ყოფილი სავაჭრო ცენტრის
შენობა) შენობის საერთო ფართი _ 858,3კვმ. მიმაგრებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწა _ 1100კვმ. საკადასტრო კოდი _ 51.14.13.669. საწყისი საპრივატიზებო ფასი _ 21 675 (ოცდა ერთი ათას ექვსას სამოცდა თხუთმეტი) ლარი. `ბე~ _ საწყისი ფასის 30% _ 6 503 (ექვსი ათას ხუთას სამი) ლარი. სავაჭრო ბიჯი _ საწყისი ფასის 5% _ 1084 (ერთი ათას ოთხმოცდა ოთხი) ლარი.
ობიექტის აღწერილობა:
შენობის კედლები დაზიანებულია. სახურავიდან ჩამოედინება ბუნებრივი ნალექი, ჩამონგრეულია ჭერი.

დ) არასაცხოვრებელი ფართი:

1. ქ. გურჯაანში, თაყაიშვილის ქ.#1-ში მდებარე 175,40კვმ არასაცხოვრებელი
ფართი (ყოფილი მაღაზია), მიმაგრებული არასასოფლო-სამეურნეო
დანიშნულების მიწა _ 2279,0კვმ. საკადასტრო კოდი _ 51.01.57.017.01.507.
საწყისი საპრივატიზებო ფასი _ 26 310 (ოცდა ექვსი ათას სამას ათი) ლარი.
`ბე~ _ საწყისი ფასის 30% _ 7 893 (შვიდი ათას რვა ას ოთხმოცდა ცამეტი) ლარი. სავაჭრო ბიჯი _ საწყისი ფასის 5% _ 1 316 (ერთი ათას სამას თექვსმეტი) ლარი.
ობიექტის აღწერილობა:
ფართი მდებარეობს თაყაიშვილის ქ.#1-ში განთავსებულ საცხოვრებელ კორპუსში, პირველ სართულზე, შენობის ეს ნაწილი მოუვლელია, არ გააჩნია კარ-ფანჯარა. კედლები მთლიანად დაზიანებულია. ჩამოყრილია ნალესი, იატაკი აყრილია.

II. განმეორებით ელექტრონულ აუქციონზე პრივატიზების მიზნით, შეცვლილი
საპრივატიზებო ფასით, გამოტანილი იქნება მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული
შენობა-ნეგებობა:

1. სოფელ კოლაგში მდებარე შენობა-ნაგებობა, (ყოფილი კულტურის სახლის შენობა). შენობის საერთო ფართი _ 548,6კვმ, მიმაგრებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწა _ 1587,0კვმ, საკადასტრო კოდი _ 51.13.55.056. საწყისი საპრივატიზებო ფასი _ 45 335 (ორმოცდა
ხუთი ათას სამას ოცდა თხუთმეტი) ლარი. (შენობის ღირებულება _ 39 225 (ოცდა ცხრამეტი ათას ორას ოცდა ხუთი), მიწის ღირებულება _ 6 110 (ექვსი ათას ათი) ლარი);E„ბე“ _ საწყისი ფასის 30% _ 13 601 (ცამეტი ათას ექვსას ერთი) ლარი. სავაჭრო ბიჯი _ 5% _ 2 267 (ორი ათას ორას სამოცდა შვიდი) ლარი.
ობიექტის აღწერილობა:
შენობა ამორტიზირებულია _ სახურავი დაზიანებულია, ჩამოედინება ბუნებრივი ნალექი, რის
შედეგადაც დაზიანებულია ჭერი და კედლები. არ გააჩნია კარ-ფანჯარა. მიმაგრებული მიწა
თავისუფალია, არ არის დატვირთული რაიმე საქმიანობით.


III განმეორებით ელექტრონულ აუქციონზე პრივატიზების მიზნით, შეცვლილი
საპრივატიზებო ფასით, გატანილ იქნეს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული
მოძრავი ქონება:

1. მსუბუქი ავტომანქანა გაზ 31029, სარეგისტრაციო ნომერი _ ღBB755, გამოშვების წელი _ 1992,
ფერი ღია რუხი, ძარის N 008637, ძრავის N 54091; საწყისი საპრივატიზებო ფასი _ 440 (ოთხას
ორმოცი) ლარი. „ბე“ _ საწყისი ფასისი 30 % _ 132 (ას ოცდა თორმეტი) ლარი; სავაჭრო ბიჯი _ 5% _
22 (ოცდა ორი ) ლარი.
აღწერილობა:
- ძარაზე აღინიშნება ფიზიკური და ბუნებრივი ზემოქმედების შედეგად მრავლობითი დაზიანებები
- კოროზიისა და დეფორმაციების სახით. წინა მარცხენა ციმციმა გატეხილია, უკანა მარცხენა
სანათი მოწყობილობები დაზიანებულია. წინა მარჯვენა ფრთის ნაწილი ძლიერი კოროზიების
შედეგად მოცილებულია კორპუსს; ძრავი მუშა მდგომარეობაშია;
- საბურავები სრულიად გაცვეთილია;
- სალონი გაცვეთილ-გახუნებულია, აღინიშნება მრავლობითი ფიზიკური დაზიანებები
როგორც სავარძლებზე, ასევე შიდა ინტერიერზე;
- სავალ ნაწილში აღინიშნება ხმაური და ფოლხვები.

IV ელექტრონულ აუქციონზე იჯარით გაცემის მიზნით, გატანილ იქნეს არასაცხოვრებელი
ფართები:

1. მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, სოფელ ვაჩნაძიანის ადმინისტრაციული შენობა-ნაგებობიდან 17,9 კვმ არასაცხოვრებელი ფართი. შენობის საკადასტრო კოდი _ 51.02.10.091. წლიური საიჯარო ქირა განისაზღვროს _ 108 (ას რვა) ლარით. სავაჭრო ბიჯი 5% _ 6 (ექვსი) ლარი, `ბე~ საწყისი ფასის 30% _ 33 (ოცდა ცამეტი) ლარი. საიჯარო ვადა 5 წელი.
ობიექტის აღწერილობა:
ოთახი განთავსებულია შენობის მეორე სართულზე, სარემონტოა, არ არის გათბობა.


2. მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, სოფელ ვაჩნაძიანის ადმინისტრაციული შენობა-ნაგებობიდან 30,0კვმ არასაცხოვრებელი ფართი. შენობის საკადასტრო კოდი _ 51.02.10.091. წლიური საიჯარო ქირა განისაზღვროს _ 180 (ას ოთხმოცი) ლარით. სავაჭრო ბიჯი 5% _ 9 (ცხრა) ლარი, `ბე~ საწყისი ფასის 30% - 54 (ორმოცდა ოთხი) ლარი. საიჯარო ვადა _ 3 წელი.
ობიექტის აღწერილობა:
ოთახი მდებარეობს შენობის პირველ სართულზე, არის სუფთა მდგომარეობაში,
____________________________________________________________________
აუქციონის დაწყება _ დამთავრება_ 21.03.2016წ. 12:00 05.04.2016წ. 17:00

ქონების დათვალიერება შესაძლებელია მესაკუთრესთან შეთანხმებით.
_ დამატებითი ინფორმაციისათვის შეგიძლია დაგვიკავშირდეთ ტელეფონზე _ 595 37 72 60 ასევე, ცხელ ხაზზე _ (+995) 32 2601 601

გურჯაანის მუნიციპალიტეტი
 
ელექტრონულ აუქციონზე გასაყიდად განმეორებით გამოტანილია მუნიციპალიტეტის
საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონება:

1. მსუბუქი ავტომანქანა გაზ 31029, სარეგისტრაციო ნომერი _ WBB755, გამოშვების წელი _ 1992,
ფერი ღია რუხი, ძარის N008637, ძრავის N54091; საწყისი საპრივატიზაციო ფასი _ 800 (რვაასი) ლარი. ბე _ საწყისი ფასის 30% _ 240 (ორას ორმოცი) ლარი. სავაჭრო ბიჯი 5% _ 40 (ორმოცი) ლარი.
 
ელექტრონულ აუქციონზე გასაყიდად გამოტანილი იქნება მუნიციპალიტეტის
საკუთრებაში არსებული შემდეგი უძრავი ქონება:

ა) არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ფართები:

1. ქ. გურჯაანში თავისუფლების ქუჩაზე მდებარე 93,0კვმ არასასოფლო-სამეურნეო
დანიშნულების მიწის ნაკვეთი, საკადასტრო კოდი _ 51.01.60.416. საწყისი საპრივატიზაციო ფასი _
1395 (ერთი ათას სამას ოთხმოცდა თხუთმეტი) ლარი. ბე _ საწყისი ფასის 30% _ 419 (ოთხას
ცხრამეტი) ლარი. სავაჭრო ბიჯი 5% _ 84 (ოთხმოცდა ოთხი) ლარი.
ობიექტის აღწერილობა
მიწის ნაკვეთი მდებარეობს ქ. გურჯაანის ცენტრალურ ნაწილში. ფართი თავისუფალია.