გურჯაანის მუნიციპალიტეტი აცხადებს ღია აუქციონს

24-10-2013, 12:58, ნანახია: 1342-ჯერ

ღია აუქციონზე, საოფისე საქმიანობისთვის, სამი წლის ვადით, იჯარით გასაცემად გამოტანილი იქნება მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული _ ქ. გურჯაანში, ნონეშვილის ქ.#4-ში მდებარე შენობა-ნაგებობაში განთავსებული შემდეგი არასაცხოვრებელის ფართები:

II სართულზე

_ 43კვმ არასაცხოვრებელი ფართი; წლიური საიჯარო ქირა - 602 (ექვსას ორი) ლარი,`ბე~ - 181 (ას ოთხმოცდა ერთი) ლარი;
_ 27 კვმ არასაცხოვრებელი ფართი; წლიური საიჯარო ქირა - 378 (სამას სამოცდა თვრამეტი) `ბე~ - 113 (ას ცამეტი) ლარი;
_ 15,1 კვმ არასაცხოვრებელი ფართი; წლიური საიჯარო ქირა - 211 (ორას თერთმეტი) ლარი, `ბე~ - 63 (სამოცდა სამი) ლარი;
_ 30,6 კვმ არასაცხოვრებელი ფართი; წლიური საიჯარო ქირა - 429 ( ოთხას ოცდა ცხრა) ლარი, `ბე~ 129 (ას ოცდა ცხრა) ლარი;

III სართულზე

_ 63 კვმ არასაცხოვრებელი ფართი; წლიური საიჯარო ქირა - 882 ( რვაას ოთხმოცდა ორი) ლარი, ''ბე'' 265 (ორას სამოცდა ხუთი);
_ 16 კვმ არასაცხოვრებელი ფართი; წლიური საიჯარო ქირა - 224 (ორას ოცდა ოთხი) ''ბე'' 67 (სამოცდა შვიდა) ლარი;
_ 15,1 კვმ არასაცხოვრებელი ფართი; წლიური საიჯარო ქირა - 211 (ორას თერთმეტი) ''ბე'' 63 (სამოცდა სამი) ლარი;
_ 62,7 კვმ არასაცხოვრებელი ფართი; წლიური საიჯარო ქირა - 878 (რვაას სამოცდა თვრამეტი) ლარი, ''ბე'' - 263 (ორას სამოცდა სამი) ლარი;
_ 28 კვმ არასაცხოვრებელი ფართი; წლიური საიჯარო ქირა - 392 (სამას ოთხმოცდა თორმეტი) ''ბე'' - 118 (ას თვრამეტი) ლარი.

IV სართულზე

_ 16,5კვმ არასაცხოვრებელი ფართი; წლიური საიჯარო ქირა - 231 (ორას ოცდა თერთმეტი) ლარი, ''ბე'' - 69 (სამოცდა ცხრა) ლარი;
_ 31,4კვმ არასაცხოვრებელი ფართი; წლიური საიჯარო ქირა - 440 (ოთხას ორმოცი) ლარი, ''ბე'' - 132 (ას ოცდა თორმეტი) ლარი;
_ 15,1კვმ არასაცხოვრებელი ფართი; წლიური საიჯარო ქირა - 211 (ორას თერთმეტი) ლარი, ''ბე'' - 63 (სამოცდა სამი) ლარი;
_ 16,8კვმ არასაცხოვრებელი ფართი; წლიური საიჯარო ქირა - 235 (ორას ოცდა თხუთმეტი) ლარი, ''ბე'' - 71 (სამოცდა თერთმეტი) ლარი;
_ 15,1კვმ არასაცხოვრებელი ფართი; წლიური საიჯარო ქირა - 211 (ორას თერთმეტი) ლარი ''ბე'' - 63 (სამოცდა სამი) ლარი;
_ 16,8კვ არასაცხოვრებელი ფართი; წლიური საიჯარო ქირა - 235 (ორას ოცდა თხუთმეტი) ლარი, ''ბე'' - 71 (სამოცდა თერთმეტი) ლარი;
_ 28,6კვმ არასაცხოვრებელი ფართი; წლიური საიჯარო ქირა - 400 (ოთხასი) ლარი, ''ბე'' - 120 (ას ოცი) ლარი;
_ 15,1კვმ არასაცხოვრებელი ფართი; წლიური საიჯარო ქირა - 211 (ორას თერთმეტი) ლარი, ''ბე'' - 63 (სამოცდა სამი) ლარი;
_ 15,7კვმ არასაცხოვრებელი ფართი; წლიური საიჯარო ქირა - 220 (ორას ოცი) ლარი; ''ბე'' - 66 (სამოცდა ექვსი) ლარი.

სავაჭრო ბიჯის ოდენობა განისაზღვროს საწყისი საიჯარო ქირის 10 %.

აუქციონში მონაწილის ბილეთის ღირებულება _ 50 ლარი.

საბანკო რეკვიზიტებია - ერთიანი საბიუჯეტო ანგარიში, სახაზინო კოდი - ''ბე'' - #300503212, ბილეთის ღირებულება - 300503282.

აუქციონში მონაწილეთა განცხადებები მიიღება - 2013 წლის 24 ოქტომბრიდან, 2013 წლის 8 ნოემბრის ჩათვლით, 15 საათამდე.

აუქციონი გაიმართება 2013 წლის 8 ნოემბერს, 17 საათზე.

უქციონში მონაწილეობის წესი:

აუქციონში მონაწილეობის მიღება შეუძლია საქართველოს ან უცხო ქვეყნის ფიზიკურ და იურიდიულ პირებს, რომელთა ქონებაშიც საქართველოს სახელმწიფო ან ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოს მონაწილეობის წილი იჯარით გაცემისას 25%-ზე ნაკლებია.
აუქციონში მონაწილეობის მიღების მსურველი (შემდგომში ''მონაწილე'') აუქციონის რეგისტრატორს წარუდგენს:
ა) განაცხადს, შევსებულს დამტკიცებული ფორმის მიხედვით, რომელიც შეიცავს ინფორმაციას მონაწილეზე, მუნიციპალური ქონების დასახელებასა და საწყის ფასზე''ბე'' და ბილეთის ღირებულების დამადასტურებელ ქვითრებს, რომელიც შეიტანება მითითებულ საბანკო რეკვიზიტებზე.
Bგ) პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის მონაცემებს;
დ) ნოტარიულად დამოწმებულ მინდობილობას, თუ იგი მოქმედებს სხვა პირის სახელით;
ე) იურიდიული პირები დამატებით წარადგენენ სადამფუძნებლო დოკუმენტაციის ასლს;
,,მოიჯარე'' აუქციონის მონაწილეთა რეგისტრაციის ჟურნალში წარმოდგენილი დოკუმენტების რეგისტრაციის მომენტიდან, იღებს მონაწილის ბილეთს~ და ღებულობს მონაწილის სტატუსს.
აუქციონში გამარჯვებულის გამოვლენის კრიტერიუმია - ''მოიჯარის'' მიერ ქონების იჯარით ასაღებად მაქსიმალური თანხის (არანაკლებ საწყისი თანხისა) გადახდა.
აუქციონში გამარჯვებული ვალდებულია აუქციონის ჩატარებიდან 30 კალენდარული დღის ვადაში გადაიხადოს სრული საიჯარო ქირა.

დამატებითი ცნობებისათვის მოგვმართეთ მისამართზე: ქ. გურჯაანი ნონეშვილის გამზირი #13, გამგეობის შენობის მესამე სართული, ოთახი #1.

ტელეფონი: 599852243 599852265

გურჯაანის მუნიციპალიტეტი.
 

სახელი:*
E-Mail:*
კომენტარი:*
მუქი დახრილი ტექსტი ხაზგასმული ტექსტი აღნიშნული ტექსტი | მარცხნივ განთავსება ცენტრში მარჯვნივ განთავსება | სმაილების ჩასმა აირჩიეთ ფერი | ტექსტის დაფარვა ციტატის ჩასმა მონიშნული ტექსტის კირილიკურში გადაყვანა ჩასვით სპოილერი