გურჯაანის მუნიციპალიტეტი აცხადებს ელექტრონულ ა უ ქ ც ი ო ნ ს

28-07-2017, 11:08, ნანახია: 860-ჯერ

აუქციონის დაწყება - დამთავრება 27.07.2017წ. 15:00 - 11.08.2017წ. 15:00

1) ელექტრონულ აუქციონზე, პრივატიზების მიზნით, გამოტანილია მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული:

ა) შენობა-ნაგებობები:
ა-ა) სოფელ ვაჩნაძიანში მდებარე შენობა-ნაგებობის (ყოფილი კულტურის სახლი, მიმაგრებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწა - 7333,0კვმ, შენობის ფართი - 2901,3კვმ. საკადასტრო კოდი - 51.02.58.104) საწყისი საპრივატიზებო ფასი განისაზღვროს - 165 852 (ას სამოცდა ხუთი ათას რვაას ორმოცდა თორმეტი) ლარით. (შენობის ფასი - 121 854 (ას ოცდა ერთი ათას რვაას ორმოცდა თოთხმეტი) ლარი, მიწის ღირებულება - 43 998 (ორმოცდა სამი ათას ცხრაას ოთხმოცდა თვრამეტი) ლარი.) „ბე“ შეადგენს საწყისი საპრივატიზაციო ფასის 30%-ს - 49 756 (ორცდა ცხრა ათას შვიდას ორმოცდათექვსმეტი) ლარს. სავაჭრო ბიჯი - საწყისი ფასის 5%-ს - 8 293 (რვა ათას ორას ოთხმოცდა ცამეტი) ლარს.
ობიექტის აღწერილობა:
შენობა ამორტიზებულია, დაზიანებულია სახურავი, ჩამოედინება ბუნებრივი ნალექი, რის გამოც დაზიანებულია სამივე სართული. შენობას არ გააჩნია კარ-ფანჯარა.

ა-ბ) სოფელ კალაურში მდებარე შენობა-ნაგებობის (ყოფილი მეურნეობის შენობა, მიმაგრებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწა - 1076,0კვმ, შენობის ფართი - 396,7კვმ. საკადასტრო კოდი - 51.03.62.082) საწყისი საპრივატიზებო ფასი განისაზღვროს - 26 970 (ოცდა ექვსი ათას ცხრაას სამოცდა ათი) ლარით. (შენობის ღირებულება - 19 438 (ცხრამეტი ათას ოთხას ოცდათვრამეტი) ლარი, მიწის ღირებულება - 7 532 (შვიდი ათას ხუთას ოცდა თორმეტი) ლარი.) „ბე“ შეადგენს საწყისი საპრივატიზაციო ფასის 30%-ს - 8 091 (რვა ათას ოთხმოცდა თერთმეტი) ლარს. სავაჭრო ბიჯი - საწყისი ფასის 5%-ს - 1349 (ერთი ათას სამას ორმოცდა ცხრა) ლარს.
ობიექტის აღწერილობა:
შენობა ამორტიზებულია. სახურავიდან ჩამოედინება ბუნებრივი ნალექი, რის გამოც დაზიანებულია ჭერი და კედლები. შენობას უმეტესად არ აქვს კარ-ფანჯარა, რაც არის ისიც უვარგისია.

ა-გ) სოფელ ყიტაანში მდებარე შენობა-ნაგებობის (ყოფილი კულტურის სახლი, მიმაგრებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწა - 1104,0კვმ, შენობის ფართი - 157,2კვმ. საკადასტრო კოდი - 51.09.55.078) საწყისი საპრივატიზებო ფასი განისაზღვროს - 12 126 (თორმეტი ათას ას ოცდა ექვსი) ლარი. (შენობის ღირებულება - 5 502 (ხუთი ათას ხუთას ორი) ლარი. მიწის ფასი - 6 624 (ექვსი ათას ექვსას ოცდა ოთხი) ლარი.) „ბე“ შეადგენს საწყისი საპრივატიზაციო ფასის 30%-ს - 3 638 (სამი ათას ექვსას ოცდათვრამეტი) ლარს. სავაჭრო ბიჯი - საწყისი ფასის 5%-ს - 607 (ექვსას შვიდი) ლარს.
ობიექტის აღწერილობა:
შენობის კედლები და ჭერი ჩამონგრეულია. სახურავი გამოსულია მწყობრიდან, ჩამოედინება ბუნებრივი ნალექი.


ა-დ) ქ. გურჯაანში, ფარნავაზის ქ.N14-ში მდებარე შენობა-ნაგებობა (ყოფილი სკოლა-ინტერნატის შენობა). მიმაგრებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწა - 21 662,0კვმ. შენობების საერთო ფართი - 5 516,6კვმ. საკადასტრო კოდი _ 51.01.61.092. საწყისი საპრივატიზებო ფასი - 370 161 (სამას სამოცდა ათი ათას ას სამოცდა ერთი) ლარი. (შენობა-ნაგებობების ღირებულება - 157 223 (ას ორმოცდა ჩვიდმეტი ათას ორას ოცდა სამი) ლარი, მიწის ღირებულება ნორმატიული ფასის შესაბამისად - 212 938 (ორას თორმეტი ათას ცხრაას ოცდათვრამეტი) ლარი.) „ბე“ შეადგენს საწყისი საპრივატიზაციო ფასის 30%-ს - 111 049 (ას თერთმეტი ათას ორმოცდა ცხრა) ლარი. სავაჭრო ბიჯი - საწყისი ფასის 5%-ს - 18 508 (თვრამეტი ათას ხუთას რვა) ლარი.
ობიექტის აღწერილობა:
შენობები ამორტიზირებულია, დაზიანებული აქვს სახურავები, რის შედეგად დაზიანდა სართულებს
შორის გადახურვები და კედლები. ასევე, შენობებს არ გაჩნია კარ-ფანჯარა.

ა-ე) ქ. გურჯაანში, თაყაიშვილის ქ.N1-ში მდებარე 175,40კვმ არასაცხოვრებელი ფართი (ყოფილი მაღაზია). საკადასტრო კოდი - 51.01.57.017.01.507. საწყისი საპრივატიზებო ფასი - 14 997 (თოთხმეტი ათას ხცრას ოთხმოცდა ჩვიდმეტი) ლარი. „ბე“ შეადგენს საწყისი საპრივატიზაციო ფასის 30%-ს - 4 499 (ოთხი ათას ოთხას ოთხმოცდა ცხრამეტი) ლარი. სავაჭრო ბიჯი - საწყისი ფასის 5%-ს - 750 (შვიდას ორმოცდა ათი) ლარი.
ობიექტის აღწერილობა:
ფართი მდებარეობს თაყაიშვილის ქ.#1-ში განთავსებულ საცხოვრებელ კორპუსში, პირველ სართულზე, შენობის ეს ნაწილი მოუვლელია, არ გააჩნია კარ-ფანჯარა. კედლები მთლიანად დაზიანებულია. ჩამოყრილია ნალესი, იატაკი აყრილია.

ა-ვ) სოფელ ველისციხეში მდებარე შენობა-ნაგებობა (აბანოს შენობა). მიმაგრებული არასასოფლო- სამეურნეო დანიშნულების მიწა - 132კვმ, შენობის ფართი - 90,48კვმ. საკადასტრო კოდი - 51.07.65.005. საწყისი საპრივატიზებო ფასი - 16 529 (თექვსმეტი ათას ხუთას ოცდა ცხრა) ლარი. (შენობის ღირებულება _ 15 473 (თხუთმეტი ათას ოთხას სამოცდა ცამეტი) ლარი, მიწა _ 1 056 (ერთი ათას ორმოცდა თექვსმეტი) ლარი.) „ბე“ შეადგენს საწყისი საპრივატიზაციო ფასის 30%-ს - 4 959 (ოთხი ათას ცხრაას ორმოცდა ცხრამეტი) ლარი. სავაჭრო ბიჯი - საწყისი ფასის 5%-ს - 827 (რვა ას ოცდა შვიდი) ლარი.
ობიექტის აღწერილობა:
შენობა მდებარეობს სოფლის ცენტრში, ადმინისტრაციული შენობის გვერდით. არის გარემონტებული, კარგ მდგომარეობაში.

ა-ზ) სოფელ კოლაგში მდებარე შენობა-ნაგებობა, (ყოფილი კულტურის სახლი). შენობის საერთო ფართი _ 548,6კვმ, მიმაგრებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწა - 1587,0კვმ, საკადასტრო კოდი _ 51.13.55.056. საწყისი საპრივატიზებო ფასი _ 45 335 (ორმოცდა ხუთი ათას სამას ოცდა თხუთმეტი) ლარი. (შენობის ღირებულება - 39 225 (ოცდა ცხრამეტი ათას ორას ოცდა ხუთი), მიწის ღირებულება - 6 110 (ექვსი ათას ას ათი) ლარი);E„ბე“ - საწყისი ფასის 30% - 13 601 (ცამეტი ათას ექვსას ერთი) ლარი. სავაჭრო ბიჯი - 5% - 2 267 (ორი ათას ორას სამოცდა შვიდი) ლარი.
ობიექტის აღწერილობა:
შენობა ამორტიზირებულია _ სახურავი დაზიანებულია, ჩამოედინება ბუნებრივი ნალექი, რის შედეგადაც დაზიანებულია ჭერი და კედლები. არ გააჩნია კარ-ფანჯარა. მიმაგრებული მიწა თავისუფალია, არ არის დატვირთული რაიმე საქმიანობით.
ა-თ) ქ. გურჯაანში, სარაჯიშვილის ქუჩა N47-ში მდებარე, ყოფილი ინდბინათმშენებლობის შენობა-ნაგებობები - N1, საერთო ფართით - 10,6კვმ, N2, საერთო ფართით - 287,1კვმ, N3, საერთო ფართით - 199,4კვმ, N4, საერთო ფართით - 13,0 კვმ _ სულ, საერთო ფართი - 510,10 კვმ, მიმაგრებული არასასოფლო - სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი - 2368,0 კვმ, საკადასტრო კოდი - 51.01.59.184; საწყისი საპრივატიზაციო ფასი - 79 516 (სამოცდა ცხრამეტი ათას ხუთას თექვსმეტი) ლარი, (შენობების ღირებულება - 51 100 (ორმოცდა თერთმეტი ათას ასი) ლარი, მიწის ღირებულება - 28 416 (ოცდა რვა ათას ოთხას თექვსმეტი) ლარი). „ბე“ შეადგენს საწყისი საპრივატიზაციო ფასის 30%-ს - 23 855 (ოცდა სამი ათას რვა ას ორმოცდა თხუთმეტი) ლარი; სავაჭრო ბიჯი - საწყისი ფასის 5%-ს - 3 976 (სამი ათას ცხრა ას სამოცდა თექვსმეტი) ლარი.
ობიექტის აღწერილობა:
ტერიტორიაზე განთავსებულია ოთხი შენობა. შენობები სიძველისა და ხანგრძლივი ბუნებრივი და ფიზიკური
ზემოქმედების შედეგად დაზიანებულია. სახურავიდან ჩამოედინება ბუნებრივი ნალექი, კედლებზე ბზარებია. აცვევნილია ნალესი, იატაკი ადგილ-ადგილ აყრილია. ბუნებრივი და მექანიკური ზემოქმედების გამო დაზიანებულია კარ-ფანჯარა. ცალკე მდგომი შენობები გამოსულია მწყობრიდან. ეზოში ეკალ-ბარდია გავრცელებული.

ა-ი) ქ. გურჯაანში, სარაჯიშვილის ქუჩა N47-ში მდებარე ყოფილი ინდბინათმშენებლობის შენობა-ნაგებობები - N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7 _ საერთო ფართით - 1712,60 კვმ, მიმაგრებული არასასოფლო - სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი - 11471,0 კვმ საკადასტრო კოდი - 51.01.59.066. საწყისი საპრივატიზაციო ფასი - 183 214 (ას ოთხმოცდა სამი ათას ორას თოთხმეტი) ლარი, (შენობების ღირებულება - 68 504 (სამოცდა რვა ათას ხუთას ოთხი) ლარი, მიწის ღირებულება - 114 710 (ას თოთხმეტი ათას შვიდას ათი) ლარი). „ბე“ შეადგენს საწყისი საპრივატიზაციო ფასის 30%-ს - 54 964 (ორმოცდა თოთხმეტი ათას ცხრაას სამოცდა ოთხი) ლარი; სავაჭრო ბიჯი - საწყისი ფასის 5%-ს - 9 161 (ცხრა ათას ას სამოცდა ერთი) ლარი.
ობიექტის აღწერილობა:
ტერიტორიაზე განთავსებული შენობა-ნაგებობები ძირითადად ანგარის ტიპისაა, რომლებსაც სიძველისა და ხანგრძლივი ბუნებრივი და ფიზიკური ზემოქმედების შედეგად გააჩნია დაზიანებები. სახურავისა და სხვა რკინა-ბეტონის კონსტრუქციები დაშლილ-კოროზირებულია. ცალკე მდგომი შენობები გამოსულია მწყობრიდან. ეზოში ეკალ-ბარდია გავრცელებული.

ა-კ) სოფელ ვაზისუბანში მდებარე, ყოფილი საბავშვო ბაღის შენობა-ნაგებობა. შენობის საერთო ფართი - 1301,10კვმ მიმაგრებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწა - 7971,10კვმ, საკადასტრო კოდი - 51.05.15.231. საწყისი საპრივატიზაციო ფასი - 86 856 (ოთხმოცდა ექვსი ათას რვა ას ორმოცდა თექვსმეტი) ლარი, (შენობის ღირებულება - 39 030 (ოცდა ცხრამეტი ათას ოცდა ათი) ლარი, მიწის ღირებულება - 47 826 (ორმოცდა შვიდი ათას რვა ას ოცდა ექვსი) ლარი). „ბე“ შეადგენს საწყისი საპრივატიზაციო ფასის 30%-ს - 26 057 (ოცდა ექვსი ათას ორმოცდა ჩვიდმეტი) ლარი; სავაჭრო ბიჯი - საწყისი ფასის 5%-ს - 4 343 (ოთხი ათას სამას ორმოცდა სამი) ლარი.
ობიექტის აღწერილობა:
შენობა-ნაგებობა ამორტიზებულია. დაზიანებულია სახურავი და კედლები, არ გააჩნია შიდა კიბე, კარ-ფანჯარა და კომუნიკაციის სისტემები.

ბ) არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ფართები:

ბ -ა) ქ. გურჯაანში, ყოფილი აგურის ქარხნის ტერიტორიაზე მდებარე 780,0კვმ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი, საკადასტრო კოდი _ 51.01.51.067. საწყისი საპრივატიზებო ფასი _ 5 335 (ხუთი ათას სამას ოცდა თხუთმეტი) ლარი. `ბე~ საწყისი ფასის 30% _ 1 601 (ერთი ათას ექვსას ერთი) ლარი. სავაჭრო ბიჯი 5% _ 267 (ორას სამოცდა შვიდი) ლარი.
ობიექტის აღწერილობა:
მიწის ნაკვეთი მდებარეობს ქ. გურჯაანის გარეუბანში. ფართი თავისუფალია.ბ-ბ) ქ. გურჯაანში, ყოფილი აგურის ქარხნის ტერიტორიაზე მდებარე 260,0კვმ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი, საკადასტრო კოდი _ 51.01.51.042. საწყისი საპრივატიზებო ფასი _ 1 778 (ერთი ათას შვიდას სამოცდა თვრამეტი) ლარი. `ბე~ საწყისი ფასის 30% _ 534 (ხუთას ოცდათოთხმეტი) ლარი. სავაჭრო ბიჯი 5% _ 89 (ოთხმოცდა ცხრა) ლარი.
ობიექტის აღწერილობა:
მიწის ნაკვეთი მდებარეობს ქ. გურჯაანის გარეუბანში. ფართი თავისუფალია.

ბ-გ) ქ. გურჯაანში, ნონეშვილის ქუჩაზე მდებარე 20 კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი, საკადასტრო კოდი - 51.01.60.366. საწყისი საპრივატიზაციო ფასი - 800 (რვაასი) ლარი. ,,ბე“ საწყისის ფასის 30%-ს - 240 (ორასორმოცი)ლარი. სავაჭრო ბიჯი 5% -ს- 40 (ორმოცი) ლარი.
ობიექტის აღწერილობა:
მიწის ნაკვეთი მდებარეობს ქ. გურჯაანის ცენტრალურ ნაწილში. ფართი თავისუფალია.

გ) მოძრავი ქონება:

სპეციალიზებული სატრანსპორტო საშუალება, „MERСEDES BENZ 4140 12.0D“ (მიქსერი), გამოშვების წელი - 2006, სარეგისტრაციო N - CZ-147-ZC, საიდენტიფიკაციო N - NMB94331712049381, მაქსიმალური მასა – 32000 კგ, დაუტვირთავი მასა – 15490 კგ, ძრავის მოცულობა – 12000 სმ3, საწვავის ტიპი - დიზელი, ფერი - თეთრი. სატრანსპორტო საშუალების საწყისი საპრივატიზებო ფასი - 50 000 (ორმოცდა ათი ათასი) ლარი. „ბე“ - საწყისი საპრივატიზებო ფასის 30% - 15 000 (თხუთმეტი ათასი) ლარი, სავაჭრო ბიჯი - საწყისი ფასის 5% - 2 500 (ორი ათას ხუთასი) ლარი.
ობიექტის აღწერილობა:
ავტომანქანა არის სპეციალიზირებული სატრანსპორტო საშუალება - მიქსერის ტიპის ბეტონმრევი. პარკირებულია ეზოში. არ ფუნქციონირებს, ვინაიდან არ გააჩნია აკუმულიატორი. დაშაშრული და დაზიანებულია მაღალი წნევის შლანგები, აგრეგატიდან გადმოღვრილია საპოხი სითხეები (ზეთები). კაბინაზე შეინიშნება სიძველის, ექსპლუატაციის, ბუნებრივი და ფიზიკური ზემოქმედების ნიშნები. ძრავი მუშა მდგომარეობაშია. საბურავების ცვეთის დონე შეადგენს 90-100%-ს. სალონში - როგორც სავარძელზე, ისე შიდა ინტერიერზე შეიმჩნევა ექსპლუატაციის ნიშნები. ზემოხსენებულიდან გამომდინარე, „მიქსერი“ არამუშა მდგომარეობაშია.

2. ელექტრონულ აუქციონზე იჯარით გაცემის მიზნით გატანილია მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასაცხოვრებელი ფართები:

სოფელ ბაკურციხის ამბულატორიის შენობა-ნაგებობის პირველ სართულზე განთავსებული - 16,0კვმ არასაცხოვრებელი ფართი. შენობის საკადასტრო კოდი - 51.14.62.142. წლიური საიჯარო ქირა - 240,0 (ორას ორმოცი) ლარი. სავაჭრო ბიჯი - საწყისი საიჯარო ქირის 5 % - 12 (თორმეტი) ლარი, „ბე“ - საწყისი ქირის 30% - 72 (სამოცდა თორმეტი) ლარი. საიჯარო ვადა - ერთი წელი.
ობიექტის აღწერილობა:
იჯარით გასაცემი ფართი განთავსებულია შენობის პირველ სართულზე, არის სარემონტო, სუფთა მდგომარეობაში.
3. პირობიან ელექტრონულ აუქციონზე პრივატიზების მიზნით, გამოტანილია მუნიციპალიტეტის
საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონება - ბანერები:

ა) სარეკლამო ბანერი, მეტალოკონსტრუქციის, განთავსებული - ქ. გურჯაანში, თავისუფლების ქუჩისა და ქოროღლიშვილის ქუჩების გადაკვეთაზე, ახმეტა-თელავი-ბაკურციხის ავტომაგისტრალის 63-ე კმ-ზე, პკ - 7+0.

ბ) სარეკლამო ბანერი, მეტალოკონსტრუქციის, განთავსებული - ქ. გურჯაანში, თავისუფლების ქუჩაზე, ბაზრის მიმდებარე ტერიტორიაზე, ახმეტა-თელავი-ბაკურციხის ავტომაგისტრალის 65-ე კმ-ზე, პკ - 7+0.

გ) სარეკლამო ბანერი, მეტალოკონსტრუქციის, განთავსებული - ქ. გურჯაანში, თავისუფლების ქუჩაზე, ფოსტის მიმდებარე ტერიტორიაზე, ახმეტა-თელავი-ბაკურციხის ავტომაგისტრალის 65-ე კმ-ზე, პკ - 3+0.

დ) სარეკლამო ბანერი, მეტალოკონსტრუქციის, განთავსებული - ქ. გურჯაანში, თავისუფლების ქუჩაზე, (ბაზრის ხიდთან) ახმეტა-თელავი-ბაკურციხის ავტომაგისტრალის 65-ე კმ-ზე, პკ - 4+2.

ე) სარეკლამო ბანერი, მეტალოკონსტრუქციის, განთავსებული - სოფელ ჩალაუბანში.

აუქციონის პირობა - აუქციონში გამარჯვებულმა, აუქციონის დასრულებიდან ერთი თვის ვადაში, საკუთარი სახსრებით უზრუნველყოს ბანერების დემონტაჟი და ტერიტორიას დაუბრუნოს პირვანდელი სახე.

მეტალოკონსტრუქციის ბანერების საწყისი საპრივატიზებო ღირებულება შეადგენს - 2500 (ორი ათას ხუთასი) ლარს. „ბე“ - საწყისი საპრივატიზაციო ფასის 30% - 750 (შვიდას ორმოცდა ათი) ლარი, სავაჭრო ბიჯი - საწყისი ფასის 5% - 125 (ას ოცდა ხუთი) ლარი.

_________________
ქონების ღირებულების გადახდა შესაძლებელია სს „ლიბერთი ბანკში“, შემდეგ სახაზინო კოდებზე:

_ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ფართების პრივატიზებისას კოდზე _ #300503390;
_ შენობა-ნაგებობის პრივატიზებისას _ #300503313;
_ ავტოსატრანსპორტო საშუალების პრივატიზებისას _ N300503332.
_ არასაცხოვრებელი ფართის იჯარისათვის _ N300503212.
_ სარეკლამო ბანერის პრივატიზებისას _ N300503282.

ქონების დათვალიერება შესაძლებელია მესაკუთრესთან შეთანხმებით. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ტელეფონზე - 595 37 72 60, ასევე ცხელ ხაზზე - 2 601 601.გურჯაანის მუნიციპალიტეტი
 

სახელი:*
E-Mail:*
კომენტარი:*
მუქი დახრილი ტექსტი ხაზგასმული ტექსტი აღნიშნული ტექსტი | მარცხნივ განთავსება ცენტრში მარჯვნივ განთავსება | სმაილების ჩასმა აირჩიეთ ფერი | ტექსტის დაფარვა ციტატის ჩასმა მონიშნული ტექსტის კირილიკურში გადაყვანა ჩასვით სპოილერი