გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერის სათათბირო ორგანოს - სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს სხდომის ოქმი

ოქმი#6

23 აპრილი, 2019 წელი

Âåñ:
461.91 Kb
Çàãðóçîê:
0
 
გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერის სათათბირო ორგანოს - სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს სხდომის ოქმი

ოქმი#5

3 აპრილი, 2019 წელი

Âåñ:
1.69 Mb
Çàãðóçîê:
0
 
გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერის სათათბირო ორგანოს - სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს სხდომის ოქმი

ოქმი#4

28 მარტი,2019 წელი

Âåñ:
1.92 Mb
Çàãðóçîê:
0
 
გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერის სათათბირო ორგანოს - სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს სხდომის ოქმი

ოქმი#3

3 მარტი , 2019 წელი

Âåñ:
1.32 Mb
Çàãðóçîê:
0
 
გურჯაანის მუნიციპალიტეტი აცხადებს ელექტრონულ
აუქციონს
________________________

აუქციონის დაწყება - დამთავრება

08.04.2019წ. 12:00–22.04.2019წ. 15:00

1. ელექტრონულ აუქციონზე იჯარით გაცემის მიზნით გატანილია მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონება:

- სოფელ ვაზისუბანში მდებარე კულტურის სახლის შენობა-ნაგებობის პირველ სართულზე განთავსებული, 11,20კვმ არასაცხოვრებელი ფართი, საკადასტრო კოდი - 51.05.14.352. საწყისი წლიური საიჯარო ქირა -360 (სამას სამოცი) ლარი, სავაჭრო ბიჯი - საწყისი საიჯარო ქირის 5% - 18 (თვრამეტი) ლარი, „ბე“ - საწყისი ქირის 30% - 108 (ასრვა) ლარი. საიჯარო ვადა ერთიწელი.
ობიექტის აღწერილობა:
იჯარით გასაცემი არასაცხოვრებელი ფართი მდებარეობს შენობის პირველ სართულზე.ფართი სარემონტოა, სუფთა მდგომარეობაში.


 
გურჯაანის მუნიციპალიტეტი აცხადებს ელექტრონულ
აუქციონს N3
________________________
აუქციონის დაწყება - დამთავრება

10.04.2019 16:00 - 25.04.2019 15:00

ელექტრონულ აუქციონზე პრივატიზების მიზნით გატანილია მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, ქ. გურჯაანში, სარაჯიშვილის ქუჩა N47-ში მდებარე ყოფილი ინდბინათმშენებლობის შენობა-ნაგებობები - N1 საერთო ფართით - 10,6კვმ, N2 საერთო ფართით - 287,1კვმ, N3 საერთო ფართით - 199,4კვმ, N4 საერთო ფართით - 13,0 კვმ _ სულ, საერთო ფართი - 510,10 კვმ, მიმაგრებული არასასოფლო - სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი - 2368,0 კვმ, საკადასტრო კოდი - 51.01.59.184; საწყისი საპრივატიზაციო ფასი - 59 829 (ორმოცდაცხრამეტი ათას რვაას ოცდა ცხრა) ლარი, (შენობების ღირებულება- 13 842 (ცამეტი ათას რვაასორმოცდაორი)ლარი, მიწის ღირებულება - 45 987 (ორმოცდახუთი ათას ცხრაასოთხმოცდაშვიდი) ლარი). „ბე“ შეადგენს საწყისი საპრივატიზაციო ფასის 30%-ს - 17 949 (ჩვიდმეტი ათას ცხრაას ორმოცდაცხრა) ლარი;სავაჭრო ბიჯი - საწყისი ფასის 5%-ს - 2 992(ორიათას ცხრაას ოთხმოცდათორმეტი) ლარი.
ობიექტის აღწერილობა: