გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერის სათათბირო ორგანოს - სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს სხდომის ოქმი

ოქმი#1
29 იანვარი, 2019 წელი

Âåñ:
591.87 Kb
Çàãðóçîê:
0