გურჯაანის მუნიციპალიტეტი აცხადებს ელექტრონულ
ა უ ქ ც ი ო ნ ს

აუქციონის დაწყება - დამთავრება 18.01.2019 12:00 - 06.02.2019 15:00


პირობიან ელექტრონულ აუქციონზე საპრივატიზებოდ, დემონტაჟის განხორციელების მიზნით, გატანილია მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სოფელ ვაჩნაძიანში მდებარე შენობა-ნაგებობა, ყოფილი კულტურის სახლი (ს.კ. 51.02.58.104, შენობის საერთო ფართი - 2901,3კვმ, განაშენიანების ფართი - 1602,0კვმ, მიმაგრებული მიწა - 7333,0კვმ).

აუქციონის პირობა:

- შენობა-ნაგებობის პრივატიზება ხორციელდება დემონტაჟის მიზნით, მიმაგრებული მიწის გარეშე;

- აუქციონში გამარჯვებულმა, აუქციონის დასრულებიდან ექვსი თვის ვადაში უზრუნველყოს შენობის დემონტაჟი, ტერიტორიის გასუფთავება, მოსწორება და სათანადოდ მომზადებულ ნიადაგზე ბალახის მწვანე საფარის მოწყობა;