გურჯაანის მუნიციპალური კულტურის ცენტრში მომღერალ ზურა კობეშავიძის 70 წლის აღსანიშნავი საიუბილეო კონცერტი გაიმართა. შესრულდა სიმღერები მისი ძველი და ახალი რეპერტუარიდან.
მომღერლი კონცერტებს მთელი ქვეყნის მასშტაბით ჩაატარებს.
 
დღეს გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერმა არჩილ ხანდამაშვილმა, თანამშრომლებს, ადმინისტრაციულ ერთეულებში მერის წარმომადგენლები, ახალი საშტატო ნუსხით გათვალისწინებული სამსახურებისა და განყოფილებების უფროსები წარუდგინა.

 გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერიის შიდა აუდიტის სამსახური უფროსი - მაია ჯაფარაშვილი;

 გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის მერის წარმომადგენლებთან ურთიერთობის კოორდინაციის განყოფილების უფროსი - ლევან
წინაწალაშვილი;

 შიდა აუდიტის სამსახურის ინსპექტირების განყოფილების უფროსი - მაგდა მაჭავარიანი;

 შიდა აუდიტის სამსახურის კონტროლის განყოფილების უფროსი - ალექსანდრე შავგულიძე;

 ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახურის უფროსი - სოფიო ქუმსიაშვილ;

 ეკონომიკის სამსახურის საგარეო ურთიერთობების, საერთაშორისო პროექტების და ტურიზმის განვითარების განყოფილების უფროსი - ნინო ნინოშვილი;

 კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის კულტურის და განათლების განყოფილების უფროსი - თამარ ფურცელაძე;

 ზედამხედველობისა და ადგილობრივი მოსაკრებლების ადმინისტრირების განყოფილების უფროსი - რამაზ ქიტიაშვილი ;

 იურიდიული სამსახურის იურიდიული განყოფილების უფროსი - თეონა ელიზბარაშვილი.
 
გურჯაანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №32
2018 წლის 27 მარტი
ქ. გურჯაანი

,,გურჯაანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მუნიციპალური გენდერული თანასწორობის საბჭოს შექმნისა და საბჭოს დებულების დამტკიცების შესახებ“ გურჯაანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 5 თებერვლის №15 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, გურჯაანის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1.,,გურჯაანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მუნიციპალური გენდერული თანასწორობის საბჭოს შექმნისა და საბჭოს დებულების დამტკიცების შესახებ“ გურჯაანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 5 თებერვლის №15 დადგენილებაში და დადგენილებით დამტკიცებულ დებულებაში(გამოქვეყნების წყარო www.matsne.gov.ge, 12.02.2018,010250050.35.166.016382) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილებები და დამატებები:
 
გურჯაანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №31
2018 წლის 27 მარტი
ქ. გურჯაანი

„გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და მერიის საჯარო მოხელეთა საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების შესახებ“ გურჯაანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 21 დეკემბრის N68 დადგნილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის შესაბამისად, გურჯაანის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1. „გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და მერიის საჯარო მოხელეთა საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების შესახებ“ გურჯაანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 21 დეკემბრის №68 დადგნილებაში (გამოქვეყნების წყარო: „www.matsne.gov.ge“, 27/12/2017, 010260040.35.166.016365) შეტანილ იქნეს ცვლილებები და დადგენილებით დამტკიცებული დანართის „გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და მერიის საჯარო მოხელეთა საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი სარგოები“:
 
გურჯაანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №33
2018 წლის 27 მარტი
ქ. გურჯაანი

,,გურჯაანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ“გურჯაანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 21 დეკემბრის №54 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, გურჯაანის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1.
,,გურჯაანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ“ გურჯაანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 21 დეკემბრის №54 დადგენილებით დამტკიცებულ ,,გურჯაანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტში“ (გამოქვეყნების წყარო: www.matsne.gov.ge, 27/12/201 010250040.35.166.016351) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილებები და დამატებები: