გურჯაანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №12
2018 წლის 17 იანვარი
ქ. გურჯაანი
„გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულების დამტკიცების შესახებ“ გურჯაანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 20 ნოემბრის 134 დადგნილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ 24-ე მუხლის პირველი ნაწილის „გ.ბ.“ პუნქტის, 61-ე მუხლის მე-2 ნაწილის შესაბამისად, გურჯაანის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
 
გურჯაანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №5

2018 წლის 17 იანვარი

ქ. გურჯაანი

„გურჯაანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარების, ინფრასტრუქტურისა და ბუნებრივი რესურსების კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ“ გურჯაანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 4 დეკემბრის №49 დადგენილებაში
ცვლილებების შეტანის თაობაზე
 
გურჯაანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №1
2018 წლის 17 იანვარი
ქ. გურჯაანი
ადგილობრივი (ქონების) გადასახადის შემოღებისა და
განაკვეთების განსაზღვრის შესახებ
 
გურჯაანის სამების საკათედრო ტაძარში, აწყურის და ივერიის ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის ხატები, შაბათის ჩათვლით იქნება დაბრძანებული და მსურველებს აქვთ საშუალება ამ დროის განმავლობაში მოილოცონ.