გურჯაანის მუნიციპალიტეტი აცხადებს ელექტრონულ
ა უ ქ ც ი ო ნ საუქციონის დაწყება - დამთავრება 26.08.2016წ. 16:00 - 09.09.2016წ. 15:00


ელექტრონულ აუქციონზე, იჯარით გაცემის მიზნით გამოტანილია მუნიციპალიტეტის
საკუთრებაში არსებული შენობა-ნაგებობებიდან არასაცხოვრებელი ფართები:


1. სოფელ ვეჯინის ყოფილი ადმინისტრაციული ერთეულის შენობა-ნაგებობიდან 25,0კვმ
არასაცხოვრებელი ფართი. შენობის საკადასტრო კოდი _ 51.12.65.003. წლიური საიჯარო ქირა
- 63 (სამოცდა სამი) ლარი. სავაჭრო ბიჯი 5% _ 4 (ოთხი) ლარი, `ბე~ - საწყისი ფასის 30% - 19
(ცხრამეტი) ლარი. საიჯარო ვადა _ 3 წელი.