ქ. გურჯაანი N 2016 წელი მარტი
I. ელექტრონულ აუქციონზე პრივატიზების მიზნით, გამოტანილი იქნება მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული შემდეგი
უძრავი ქონება:

ა) არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ფართები:

1. ქ. გურჯაანში თაყაიშვილის ქუჩაზე მდებარე 154,0 არასასოფლო-სამეურნეო
დანიშნულების მიწის ნაკვეთი, საკადასტრო კოდი _ 51.01.57.149. საწყისი
საპრივატიზებო ფასი _ 3080 (სამი ათას ოთხმოცი) ლარი. `ბე~ _ საწყისი ფასის 30%
_ 924 (ცხრაას ოცდა ოთხი) ლარი. სავაჭრო ბიჯი _ საწყისი ფასის 5% _ 154 (ას
ორმოცდა თოთხმეტი).
ობიექტის აღწერილობა:
მიწის ნაკვეთი მდებარეობს ქ. გურჯაანის ცენტრალურ ნაწილში, საჯარო სკოლის
გვერდით.

2. სოფელ ახაშენში მდებარე 36,0კვმ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი, საკადასტრო კოდი _ 51.08.59.414. საწყისი საპრივატიზებო ფასი _ 360 (სამას სამოცი) ლარი. `ბე~ _ საწყისი ფასის 30% _ 108 (ას რვა) ლარი. სავაჭრო ბიჯი _ საწყისი ფასის 5% _ 18 (თვრამეტი).
ობიექტის აღწერილობა:
მიწის ნაკვეთი მდებარეობს სოფლის ამბულატორიასთან და საერთო საცხოვრებელთან ახლოს, ფართი თავისუფალია.

3. სოფელ ძირკოკში მდებარე 879კვმ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების
მიწა. საკადასტრო კოდი _ 51.11.68.044. საწყისი საპრივატიზებო ფასი _ 6 153 (ექვსი
ათას ას ორმოცდა ცამეტი) ლარი. `ბე~ _ საწყისი ფასის 30% _ 1 846 (ერთი ათას
რვაას ორმოცდა ექვსი) ლარი. სავაჭრო ბიჯი _ საწყისი ფასის 5% _ 308 (სამას
რვა) ლარი.
ობიექტის აღწერილობა:
მიწის ნაკვეთი მდებარეობს სოფლის ტერიტორიაზე, ავტოტრასასთან ახლოს. ფართი
თავისუფალია.

4. სოფელ ბაკურციხეში მდებარე _ 66,0კვმ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწა. საკადასტრო კოდი _ 51.14.63.220. საწყისი საპრივატიზებო ფასი _ 594 (ხუთას ოთხმოცდა თოთხმეტი) ლარი. `ბე~ _ საწყისი ფასის 30% _ 179 (ას სამოცდა ცხრამეტი) ლარი. სავაჭრო ბიჯი _ საწყისი ფასის 5% _ 30 (ოცდა ათი).
ობიექტის აღწერილობა:
მიწის ნაკვეთი მდებარეობს ცენტრალური ტრასიდან შიგნით, ხევის პირას. ფართი თავისუფალია.5. სოფელ კაჭრეთში მდებარე _ 248,0კვმ არასასოფლო-სამეურნეო
დანიშნულების მიწა. საკადასტრო კოდი _ 51.20.54.245. საწყისი საპრივატიზებო
ფასი _ 1 240 (ერთი ათას ორას ორმოცი) ლარი. `ბე~ _ საწყისი ფასის 30% _ 372
(სამას სამოცდა თორმეტი) ლარი. სავაჭრო ბიჯი _ საწყისი ფასის 5% _ 62
(სამოცდა ორი) ლარი.
ობიექტის აღწერილობა:
მიწის ნაკვეთი მდებარეობს სოფლისტერიტორიის დაუსახლებელ ნაწილში, ავტომაგისტრალიდან სიღრმეში. ფართი თავისუფალია.

6. სოფელ კაჭრეთში მდებარე _ 80კვმ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების
მიწა. საკადასტრო კოდი _ 51.20.63.020. საწყისი საპრივატიზებო ფასი _ 800 (რვა
ასი) ლარი. `ბე~ _ საწყისი ფასის 30% _ 240 (ორას ორმოცი) ლარი. სავაჭრო
ბიჯი _ საწყისი ფასის 5% _ 40 (ორმოცი) ლარი.
ობიექტის აღწერილობა
მიწის ნაკვეთი მდებარეობს თბილისი-თელავის საავტომობილო გზის პირას. ფართი
თავისუფალია.

ბ) პირობით იქნეს პრივატიზებული:

1. სოფელ ჭანდარში მდებარე _ 280კვმ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების
მიწის ნაკვეთი, საკადასტრო კოდი _ 51.11.68.210. საწყისი საპრივატიზებო ფასი _ 2 240 (ორი ათას ორას ორმოცი) ლარი. `ბე~ _ საწყისი ფასის 30% _ 672 (ექვსას სამოცდა თორმეტი) ლარი. სავაჭრო ბიჯი _ საწყისი ფასის 5% _ 112 (ას თორმეტი) ლარი.
ობიექტის აღწერილობა:
მიწის ნაკვეთი მდებარეობს ცენტრალური ტრასის პირას, საჯარო სკოლის წინ.
ფართი თავისუფალია.
პირობა:
ფართზე, რაიმე სახის მშენებლობის განხორციელებისას მოხდეს პროექტის
შეთანხმება სს `საქართველოს რკინიგზასთან~.

გ) შენობა-ნაგებობები:
1. ქ. გურჯაანში, ფარნავაზის ქ.#14-ში მდებარე შენობა-ნაგებობა (ყოფილი
სკოლა-ინტერნატის შენობა). Mმიმაგრებული არასასოფლო-სამეურნეო
დანიშნულების მიწა _ 21662,0კვმ. შენობების საერთო ფართი _ 5516,6კვმ.
საკადასტრო კოდი _ 51.01.61.092. საწყისი საპრივატიზებო ფასი _ 470 788 (ოთხას
სამოცდა ათი ათას შვიდას ოთხმოცდა რვა) ლარი. `ბე~ _ საწყისი ფასის 30% _
141 237 (ას ორმოცდა ერთი ათას ორას ოცდა ჩვიდმეტი) ლარი. სავაჭრო
ბიჯი _ საწყისი ფასის 5% _ 23 540 (ოცდა სამი ათას ხუთას ორმოცი) ლარი.
ობიექტის აღწერილობა:
შენობები ამორტიზირებულია, დაზიანებული აქვს სახურავები, რის შედეგად
დაზიანდა სართულებს შორის გადახურვები და კედლები. ასევე, შენობებს არ
გაჩნია კარ-ფანჯარა.

2. სოფელ ბაკურციხეში მდებარე შენობა-ნაგებობა, (ყოფილი სავაჭრო ცენტრის
შენობა) შენობის საერთო ფართი _ 858,3კვმ. მიმაგრებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწა _ 1100კვმ. საკადასტრო კოდი _ 51.14.13.669. საწყისი საპრივატიზებო ფასი _ 21 675 (ოცდა ერთი ათას ექვსას სამოცდა თხუთმეტი) ლარი. `ბე~ _ საწყისი ფასის 30% _ 6 503 (ექვსი ათას ხუთას სამი) ლარი. სავაჭრო ბიჯი _ საწყისი ფასის 5% _ 1084 (ერთი ათას ოთხმოცდა ოთხი) ლარი.
ობიექტის აღწერილობა:
შენობის კედლები დაზიანებულია. სახურავიდან ჩამოედინება ბუნებრივი ნალექი, ჩამონგრეულია ჭერი.

დ) არასაცხოვრებელი ფართი:

1. ქ. გურჯაანში, თაყაიშვილის ქ.#1-ში მდებარე 175,40კვმ არასაცხოვრებელი
ფართი (ყოფილი მაღაზია), მიმაგრებული არასასოფლო-სამეურნეო
დანიშნულების მიწა _ 2279,0კვმ. საკადასტრო კოდი _ 51.01.57.017.01.507.
საწყისი საპრივატიზებო ფასი _ 26 310 (ოცდა ექვსი ათას სამას ათი) ლარი.
`ბე~ _ საწყისი ფასის 30% _ 7 893 (შვიდი ათას რვა ას ოთხმოცდა ცამეტი) ლარი. სავაჭრო ბიჯი _ საწყისი ფასის 5% _ 1 316 (ერთი ათას სამას თექვსმეტი) ლარი.
ობიექტის აღწერილობა:
ფართი მდებარეობს თაყაიშვილის ქ.#1-ში განთავსებულ საცხოვრებელ კორპუსში, პირველ სართულზე, შენობის ეს ნაწილი მოუვლელია, არ გააჩნია კარ-ფანჯარა. კედლები მთლიანად დაზიანებულია. ჩამოყრილია ნალესი, იატაკი აყრილია.

II. განმეორებით ელექტრონულ აუქციონზე პრივატიზების მიზნით, შეცვლილი
საპრივატიზებო ფასით, გამოტანილი იქნება მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული
შენობა-ნეგებობა:

1. სოფელ კოლაგში მდებარე შენობა-ნაგებობა, (ყოფილი კულტურის სახლის შენობა). შენობის საერთო ფართი _ 548,6კვმ, მიმაგრებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწა _ 1587,0კვმ, საკადასტრო კოდი _ 51.13.55.056. საწყისი საპრივატიზებო ფასი _ 45 335 (ორმოცდა
ხუთი ათას სამას ოცდა თხუთმეტი) ლარი. (შენობის ღირებულება _ 39 225 (ოცდა ცხრამეტი ათას ორას ოცდა ხუთი), მიწის ღირებულება _ 6 110 (ექვსი ათას ათი) ლარი);E„ბე“ _ საწყისი ფასის 30% _ 13 601 (ცამეტი ათას ექვსას ერთი) ლარი. სავაჭრო ბიჯი _ 5% _ 2 267 (ორი ათას ორას სამოცდა შვიდი) ლარი.
ობიექტის აღწერილობა:
შენობა ამორტიზირებულია _ სახურავი დაზიანებულია, ჩამოედინება ბუნებრივი ნალექი, რის
შედეგადაც დაზიანებულია ჭერი და კედლები. არ გააჩნია კარ-ფანჯარა. მიმაგრებული მიწა
თავისუფალია, არ არის დატვირთული რაიმე საქმიანობით.


III განმეორებით ელექტრონულ აუქციონზე პრივატიზების მიზნით, შეცვლილი
საპრივატიზებო ფასით, გატანილ იქნეს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული
მოძრავი ქონება:

1. მსუბუქი ავტომანქანა გაზ 31029, სარეგისტრაციო ნომერი _ ღBB755, გამოშვების წელი _ 1992,
ფერი ღია რუხი, ძარის N 008637, ძრავის N 54091; საწყისი საპრივატიზებო ფასი _ 440 (ოთხას
ორმოცი) ლარი. „ბე“ _ საწყისი ფასისი 30 % _ 132 (ას ოცდა თორმეტი) ლარი; სავაჭრო ბიჯი _ 5% _
22 (ოცდა ორი ) ლარი.
აღწერილობა:
- ძარაზე აღინიშნება ფიზიკური და ბუნებრივი ზემოქმედების შედეგად მრავლობითი დაზიანებები
- კოროზიისა და დეფორმაციების სახით. წინა მარცხენა ციმციმა გატეხილია, უკანა მარცხენა
სანათი მოწყობილობები დაზიანებულია. წინა მარჯვენა ფრთის ნაწილი ძლიერი კოროზიების
შედეგად მოცილებულია კორპუსს; ძრავი მუშა მდგომარეობაშია;
- საბურავები სრულიად გაცვეთილია;
- სალონი გაცვეთილ-გახუნებულია, აღინიშნება მრავლობითი ფიზიკური დაზიანებები
როგორც სავარძლებზე, ასევე შიდა ინტერიერზე;
- სავალ ნაწილში აღინიშნება ხმაური და ფოლხვები.

IV ელექტრონულ აუქციონზე იჯარით გაცემის მიზნით, გატანილ იქნეს არასაცხოვრებელი
ფართები:

1. მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, სოფელ ვაჩნაძიანის ადმინისტრაციული შენობა-ნაგებობიდან 17,9 კვმ არასაცხოვრებელი ფართი. შენობის საკადასტრო კოდი _ 51.02.10.091. წლიური საიჯარო ქირა განისაზღვროს _ 108 (ას რვა) ლარით. სავაჭრო ბიჯი 5% _ 6 (ექვსი) ლარი, `ბე~ საწყისი ფასის 30% _ 33 (ოცდა ცამეტი) ლარი. საიჯარო ვადა 5 წელი.
ობიექტის აღწერილობა:
ოთახი განთავსებულია შენობის მეორე სართულზე, სარემონტოა, არ არის გათბობა.


2. მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, სოფელ ვაჩნაძიანის ადმინისტრაციული შენობა-ნაგებობიდან 30,0კვმ არასაცხოვრებელი ფართი. შენობის საკადასტრო კოდი _ 51.02.10.091. წლიური საიჯარო ქირა განისაზღვროს _ 180 (ას ოთხმოცი) ლარით. სავაჭრო ბიჯი 5% _ 9 (ცხრა) ლარი, `ბე~ საწყისი ფასის 30% - 54 (ორმოცდა ოთხი) ლარი. საიჯარო ვადა _ 3 წელი.
ობიექტის აღწერილობა:
ოთახი მდებარეობს შენობის პირველ სართულზე, არის სუფთა მდგომარეობაში,
____________________________________________________________________
აუქციონის დაწყება _ დამთავრება_ 21.03.2016წ. 12:00 05.04.2016წ. 17:00

ქონების დათვალიერება შესაძლებელია მესაკუთრესთან შეთანხმებით.
_ დამატებითი ინფორმაციისათვის შეგიძლია დაგვიკავშირდეთ ტელეფონზე _ 595 37 72 60 ასევე, ცხელ ხაზზე _ (+995) 32 2601 601

გურჯაანის მუნიციპალიტეტი