ელექტრონულ აუქციონზე გასაყიდად განმეორებით გამოტანილია მუნიციპალიტეტის
საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონება:

1. მსუბუქი ავტომანქანა გაზ 31029, სარეგისტრაციო ნომერი _ WBB755, გამოშვების წელი _ 1992,
ფერი ღია რუხი, ძარის N008637, ძრავის N54091; საწყისი საპრივატიზაციო ფასი _ 800 (რვაასი) ლარი. ბე _ საწყისი ფასის 30% _ 240 (ორას ორმოცი) ლარი. სავაჭრო ბიჯი 5% _ 40 (ორმოცი) ლარი.