რეკლამის განთავსების ადგილებია:
_ თბილისი-ბაკურციხე-ლაგოდეხის ავტომაგისტრალის 102-ე კმ-ის პკ 0+600მ;
ერთი ცალი, ორმხრივი სარეკლამო ფართი (3 X 6) _ 36კვმ; საწყისი ფასი _ 72
(სამოცდა თორმეტი) ლარი. `ბე~ _ 22 (ოცდა ორი) ლარი;

 
განმეორებით, ღია აუქციონზე გასაყიდად გამოტანილი იქნება:

მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, მსუბუქი ავტომანქანა, BEW_ 5301,
ტიპი _ სედანი; გამოშვებული _ 1994 წელს, ფერი _ მწვანე, სახელმწიფო ნომერი MVW 993;
საწყისი გასაყიდი ფასი _ 1200 (ერთი ათას ორასი) ლარი; ``ბე`` _ 360 (სამას სამოცი)
ლარი;
 
ღია აუქციონზე გასაყიდად გამოტანილი იქნება:

1. მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, სოფელ კაჭრეთში მდებარე შენობა-ნაგებობა (ყოფილი რაიკავშირი), შენობის საერთო ფართი _ 474,1კვმ, მიმაგრებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწა _ 984,6კვმ. საკადასტრო კოდი _ 51.20.04.689. საწყისი გასაყიდი ფასი _ 24 722 (ოცდა ოთხი ათას შვიდას ოცდა ორი) ლარი, `ბე~ _ 7417 (შვიდი ათას ოთხას ჩვიდმეტი) ლარი;